ayyo mcqs onlinetests
ayyo
AYYO MCQS 1000 SUBJECTS

Knowledge and Skill Enrichment Pages, Created, designed and maintained by ybrao a donkey.

Study Material

SEARCH IN AYYO MEDICAL DICTIONARY SAMPLE TEXT Click to go to Medical Dictionary Educational Sample Text Search. This Search is being made available without any warranties of use, for whatsoever purpose.SLIDE SHOW of the MCQs in all subjects at random.

EXPLANATIONS AND CLARIFICATIONS


For explanations and clarifications on using these web pages, pl. see this explanations page.Click.


READING MATERIAL / STUDY MATERIAL in alphabetical order
RECENT additions in ayyo MCQS

Newly added questions. These questions can be absolutely new or those questions which were omitted earlier or which were not available earlier, collected/designed now.
Click to see recent additions at ayyo MCQs.
A
Abbreviations to Adrenal Glands
ae - Aeronautics - African Geography - an
ae - Aeronautics - African Geography - akz
al - Albumin infusions - amygdala - amz
anatomy
anb Apache Scores to Applied Therapeutics
aq Aqua
ar Arithmetic
arj to az.

B
Bacteria to Balanced Diet
Biology
Bj - Body Chemistry - Botany - Bt
Bu - Bz

C
Calcium blockers to Cardiology
Cells to Current Affairs

D
Data bases
Declaration of Rights to Development
Diabetology to Dyspnea

E
Economic Current Affairs to Economics
Eerie to English Vocabulary

F
Family Planning to Fugacious

G
Galician Language to GDP
Gemology to Geology
Grammar to Gynecology

H
Hague Protocol to Heterogenous individuals
History to Human Development Index

I
Iatronic Causes to Identify the word
Immune System to Immunology
Industrial Melanism to Italian Current Affairs

J
Jacob-Zuma to Jurisprudence - jz

K
Kalumpang to Kyoto Convention -kz

L
Labelling Products to Law and Justice
Le - Library and Information Science to Literature -lz

M
Martial Arts to Mathematics
Measurements to Myeloma

N
Narcolepsy to Nato
Neonatology to Numerical Ability

O
Obstructive Sleep to Official Development Assistance
Oldest to Outdoor Sports

P
Paediatrics to Pathophysiology
Paediatrics to Pathophysiology

Q
Qatar affairs to Qoph
Quantittive Aptitude - to qz

R
Radio to Rays
Reasoning
Religion to Retailers - to rz
Rhinoplasty to Russian History

S
Sacred-Books to Sciences
SEANAD EIREANN to Short Selling
Silicon Waffers to Sleep
Sobriquets to Space Research
Sulfinpyrazone to Suzzan Pet
From Sv - Synonyms - to Sz

T
Tacit to Terrorist Current Affairs
Thanatology to Three Gorges Dam
Tieas to Time-and-Space
Topical Therapy to Trazodone
tu -tulle gras - to tz

U
Ubiquitous to Uxoricide

V
Virology to Volcanic Mount

W
Watery mouth to Written Down Value Method - to wz

X
Xanax to Xylophone

Y
ya to -yachting to - Yousuf Ali Raza -to yz

Z
za zanu zoology zucchini zzREADING MATERIAL / STUDY MATERIAL subject-topic-wise in alphabetical order

Anatomy
Antonyms
Arithmetic
Astronomy


Biology
Books and Authors
Botany
Chemistry
Computers and Information Technology
Diagnostics
English Literature
Numerical ability
Pathology
Pathophysiology
Physics
Quantitative Aptitude
Reasoning (Verbal)
Sports
Synonyms
Thesaurus search.


Zoology


Readers can have a look at 500 English grammar rules.
click.ADDED INDIA CONTENT for those who are interested in India
Click
disclaimer: While every effort is made to maintain accuracy, no liability or responsibility, pecuniary or otherwise, can be accepted for errors creeping in. Sometimes, others may have copyrights on images and materials presented here. Hence, commercial use is to be avoided, absolutely.

search from Sanskrit Mahabharata of Vyasa (Krishna DwaipAyana)Roman Script
1:--

sUta uvAca: bahutvAn nAmadhEyAni bhujagAnAm tapodhana-
na kIrtayishyE sarvEshAm prAdhAnyEna tu mE SriNu
SEshah prathamato jAto vAsukis tadanantaram-
airAvatas takshakaS ca karkoTakadhanamjayau
Adi031 006 kAliyo maNinAgaS ca nAgaS cApUraNas tathA-
nAgas tathA pinjaraka ElApatro atha vAmanah
nIlAnIlau tathA nAgau kalmAshaSabalau tathA-
AryakaS cAdikaS caiva nAgaS ca Salapotakah
sumanomukho dadhimukhas tathA vimalapiNDakah-
Aptah koTanakaS caiva SaGkho vAlaSikhas tathA
nishThyUnako hEmaguho nahushah pingalas tathA-
bAhyakarNo hastipadas tathA mudgarapiNDakah

2:--


tato maharshibhih kruddhaih Saptah sadyo vyanaSyata-
lobhAnvito madabalAn nashTasamjJo narAdhipah
Adi070 021 sa hi gandharvalokastha urvaSyA sahito virAT-
AninAya kriyArthE agnIn yathAvad vihitAms tridhA
shaT putrA jajJirE athailAd Ayur dhImAn amAvasuh-
driDhAyuS ca vanAyuS ca SrutAyuS corvaSIsutAh
nahusham vriddhaSarmANam rajim rambham anEnasam-
svarbhAnavIsutAn EtAn Ayoh putrAn pracakshatE
Ayusho nahushah putro dhImAn satyaparAkramah-
rAjyam SaSAsa sumahad dharmENa prithivIpatih
pitqn dEvAn rishIn viprAn gandharvoragarAkshasAn-
nahushah pAlayAm Asa brahmakshatram atho viSah
Adi070 026 sa hatvA dasyusamghAtAn rishIn karam adApayat-
paSuvac caiva tAn prishThE vAhayAm Asa vIryavAn
kArayAm Asa cEndratvam abhibhUya divaukasah-
tEjasA tapasA caiva vikramENaujasA tathA
yatim yayAtim samyAtim AyAtim pAncam uddhavam-
nahusho janayAm Asa shaT putrAn priyavAsasi
yayAtir nahushah samrAD AsIt satyaparAkramah-
sa pAlayAm Asa mahIm IjE ca vividhaih savaih

3:--


atiSaktyA pitqn arcan dEvAmS ca prayatah sadA-
anvagrihNAt prajAh sarvA yayAtir aparAjitah
Adi070 031 tasya putrA mahEshvAsAh sarvaih samuditA guNaih-
dEvayAnyAm mahArAja SarmishThAyAm ca jajJirE
dEvayAnyAm ajAyEtAm yadus turvasur Eva ca-
druhyuS cAnuS ca pUruS ca SarmishThAyAm prajajJirE
sa SASvatIh samA rAjan prajA dharmENa pAlayan-
jarAm Archan mahAghorAm nahusho rUpanASinIm
jarAbhibhUtah putrAn sa rAjA vacanam abravIt-
yadum pUrum turvasum ca druhyum cAnum ca bhArata
yauvanEna caran kAmAn yuvA yuvatibhih saha-
vihartum aham icchAmi sAhyam kuruta putrakAh
Adi070 036 tam putro dEvayAnEyah pUrvajo yadur abravIt-
kim kAryam bhavatah kAryam asmAbhir yauvanEna ca
yayAtir abravIt tam vai jarA mE pratigrihyatAm-
yauvanEna tvadIyEna carEyam vishayAn aham
yajato dIrghasatrair mE SApAc coSanaso munEh-
kAmArthah parihINo mE tapyE aham tEna putrakAh
mAmakEna SarIrENa rAjyam Ekah praSAstu vah-
aham tanvAbhinavayA yuvA kAmAn avApnuyAm

4:--

vaiSampAyana uvAca: yayAtir AsId rAjarshir dEvarAjasamadyutih-
tam SukravrishaparvANau vavrAtE vai yathA purA
tat tE aham sampravakshyAmi pricchato janamEjaya-
dEvayAnyAS ca samyogam yayAtEr nahushasya ca
surANAm asurANAm ca samajAyata vai mithah-
aiSvaryam prati samgharshas trailokyE sacarAcarE
Adi071 006 jigIshayA tato dEvA vavrirE Angirasam munim-
paurohityEna yAjyArthE kAvyam tUSanasam parE
brahmaNau tAv ubhau nityam anyonyaspardhinau bhriSam
tatra dEvA nijaghnur yAn dAnavAn yudhi samgatAn-
tAn punar jIvayAm Asa kAvyo vidyAbalASrayAt
E tatas tE punar utthAya yodhayAm cakrirE surAn
asurAs tu nijaghnur yAn surAn samaramUrdhani-
na tAn samjIvayAm Asa brihaspatir udAradhIh
na hi vEda sa tAm vidyAm yAm kAvyo vEda vIryavAn-
samjIvanIm tato dEvA vishAdam agaman param

5:--

vaiSampAyana uvAca: samucchrayam dEvayAnIm gatAm saktAm ca vAsasi-
SarmishThA prAkshipat kUpE tatah svapuram Avrajat
hatEyam iti vignAya SarmishThA pApaniScayA-
anavEkshya yayau vESma krodhavEgaparAyaNA
atha tam dESam abhyAgAd yayAtir nahushAtmajah-
SrAntayugyah SrAntahayo mrigalipsuh pipAsitah
sa nahushah prEkshamANa udapAnam gatodakam-
dadarSa kanyAm tAm tatra dIptAm agniSikhAm iva
Adi073 016 tAm apricchat sa drishTvaiva kanyAm amaravarNinIm-
sAntvayitvA nripaSrEshThah sAmnA paramavalgunA
kA tvam tAmranakhI SyAmA sumrishTamaNikuNDalA-
dIrgham dhyAyasi cAtyartham kasmAc chvasishi cAturA
katham ca patitAsy asmin kUpE vIruttriNAvritE-
duhitA caiva kasya tvam vada sarvam sumadhyamE
dEvayAny uvAca: yo asau dEvair hatAn daityAn utthApayati vidyayA-
tasya Sukrasya kanyAham sa mAm nUnam na budhyatE

6:--

vaiSampAyana uvAca: tAm atha brahmaNIm strIm ca vignAya nahushAtmajah-
grihItvA dakshiNE pANAv ujjahAra tato avaTAt
uddhritya cainAm tarasA tasmAt kUpAn narAdhipah-
AmantrayitvA suSroNIm yayAtih svapuram yayau
dEvayAny uvAca: tvaritam ghUrNikE gaccha sarvam Acakshva mE pituh-
nEdAnIm hi pravEkyAmi nagaram vrishaparvaNah

7:--

vaiSampAyana uvAca: sA tu vai tvaritam gatvA ghUrNikAsuramandiram-
drishTvA kAvyam uvAcEdam sambhramAvishTacEtanA
Adi073 026 AcakshE tE mahAprAgna dEvayAnI vanE hatA-
SarmishThayA mahAbhAga duhitrA vrishaparvaNah
SrutvA duhitaram kAvyas tatra SarmishThayA hatAm-
tvarayA niryayau duhkhAn mArgamANah sutAm vanE
drishTvA duhitaram kAvyo dEvayAnIm tato vanE-
bAhubhyAm samparishvajya duhkhito vAkyam abravIt
Atmadoshair niyacchanti sarvE duhkhasukhE janAh-
manyE duScaritam tE asti yasyEyam nishkritih kritA
Adi073 030 dEvayAny uvAca
nishkritir mE astu vA mAstu SriNushvAvahito mama-
SarmishThayA yad uktAsmi duhitrA vrishaparvaNah
satyam kilaitat sA prAha daityAnAm asi gAyanah
Adi073 031 Evam hi mE kathayati SarmishThA vArshaparvaNI-
vacanam tIkshNaparusham krodharaktEkshaNA bhriSam
stuvato duhitA hi tvam yAcatah pratigrihNatah-
sutAham stUyamAnasya dadato apratigrihNatah
iti mAm Aha SarmishThA duhitA vrishaparvaNah-
krodhasamraktanayanA darpapUrNA punah punah
yady aham stuvatas tAta duhitA pratigrihNatah-
prasAdayishyE SarmishThAm ity uktA hi sakhI mayA
Sukra uvAca: stuvato duhitA na tvam bhadrE na pratigrihNatah-
astotuh stUyamAnasya duhitA dEvayAny asi
Adi073 036 vrishaparvaiva tad vEda Sakro rAjA ca nahushah-
acintyam brahma nirdvandvam aiSvaram hi balam mama
Adi074 001 Sukra uvAca
Adi074 001 yah parEshAm naro nityam ativAdAms titikshati-
dEvayAni vijAnIhi tEna sarvam idam jitam
yah samutpatitam krodham nigrihNAti hayam yathA-
sa yantEty ucyatE sadbhir na yo raSmishu lambatE
yah samutpatitam krodham akrodhEna nirasyati-
dEvayAni vijAnIhi tEna sarvam idam jitam
yah samutpatitam krodham kshamayEha nirasyati-
yathoragas tvacam jIrNAm sa vai purusha ucyatE
yah samdhArayatE manyum yo ativAdAms titikshati-
yaS ca tapto na tapati driDham so arthasya bhAjanam
Adi074 006 yo yajEd apariSrAnto mAsi mAsi Satam samAh-
na krudhyEd yaS ca sarvasya tayor akrodhano adhikah
yat kumArAh kumAryaS ca vairam kuryur acEtasah-
na tat prAjJo anukurvIta vidus tE na balAbalam
dEvayAny uvAca: vEdAham tAta bAlApi dharmANAm yad ihAntaram-
akrodhE cAtivAdE ca vEda cApi balAbalam
SishyasyASishyavrittEr hi na kshantavyam bubhUshatA-
tasmAt samkIrNavrittEshu vAso mama na rocatE

8:--

vaiSampAyana uvAca
Adi076 001 atha dIrghasya kAlasya dEvayAnI nripottama-
vanam tad Eva niryAtA krIDArtham varavarNinI
tEna dAsIsahasrENa sArdham SarmishThayA tadA-
tam Eva dESam samprAptA yathAkAmam cacAra sA
E tAbhih sakhIbhih sahitA sarvAbhir muditA bhriSam
krIDantyo abhiratAh sarvAh pibantyo madhumAdhavIm-
khAdantyo vividhAn bhakshyAn vidaSantyah phalAni ca
punaS ca nahusho rAjA mrigalipsur yadricchayA-
tam Eva dESam samprApto jalArthI SramakarSitah
dadriSE dEvayAnIm ca SarmishThAm tAS ca yoshitah-
pibantIr lalamAnAS ca divyAbharaNabhUshitAh
Adi076 006 upavishTAm ca dadriSE dEvayAnIm SucismitAm-
rUpENApratimAm tAsAm strINAm madhyE varAnganAm
SarmishThayA sEvyamAnAm pAdasamvAhanAdibhih
yayAtir uvAca: dvAbhyAm kanyAsahasrAbhyAm dvE kanyE parivAritE-
gotrE ca nAmanI caiva dvayoh pricchAmi vAm aham
dEvayAny uvAca: AkhyAsyAmy aham Adatsva vacanam mE narAdhipa-
Sukro nAmAsuraguruh sutAm jAnIhi tasya mAm
iyam ca mE sakhI dAsI yatrAham tatra gAminI-
duhitA dAnavEndrasya SarmishThA vrishaparvaNah
Adi076 010 yayAtir uvAca
katham nu tE sakhI dAsI kanyEyam varavarNinI-
asurEndrasutA subhru param kautUhalam hi mE
Adi076 011 dEvayAny uvAca
Adi076 011 sarva Eva naravyAghra vidhAnam anuvartatE-
vidhAnavihitam matvA mA vicitrAh kathAh krithAh
rAjavad rUpavEshau tE brahmIm vAcam bibharshi ca-
kimnAmA tvam kutaS cAsi kasya putraS ca Samsa mE
yayAtir uvAca: brahmacaryENa kritsno mE vEdah Srutipatham gatah-
rAjAham rAjaputraS ca yayAtir iti viSrutah
dEvayAny uvAca: kEnAsy arthEna nripatE imam dESam upAgatah-
jighrikshur vArijam kim cid atha vA mrigalipsayA
yayAtir uvAca: mrigalipsur aham bhadrE pAnIyArtham upAgatah-
bahu cApy anuyukto asmi tan mAnugnAtum arhasi
Adi076 016 dEvayAny uvAca
Adi076 016 dvAbhyAm kanyAsahasrAbhyAm dAsyA SarmishThayA saha-
tvadadhInAsmi bhadram tE sakhA bhartA ca mE bhava
yayAtir uvAca: viddhy auSanasi bhadram tE na tvAm arho asmi bhAmini-
avivAhyA hi rAjAno dEvayAni pitus tava
dEvayAny uvAca: samsrishTam brahmaNA kshatram kshatram ca brahmasamhitam-
rishiS ca rishiputraS ca nahushAnga vahasva mAm
yayAtir uvAca: EkadEhodbhavA varNAS catvAro api varAnganE-
prithagdharmAh prithakSaucAs tEshAm tu brahmaNo varah
Adi076 020 dEvayAny uvAca
pANidharmo nahushAyam na pumbhih sEvitah purA-
tam mE tvam agrahIr agrE vriNomi tvAm aham tatah
Adi076 021 katham nu mE manasvinyAh pANim anyah pumAn spriSEt-
grihItam rishiputrENa svayam vApy rishiNA tvayA
yayAtir uvAca: kruddhAd ASIvishAt sarpAj jvalanAt sarvatomukhAt-
durAdharshataro viprah purushENa vijAnatA
dEvayAny uvAca: katham ASIvishAt sarpAj jvalanAt sarvatomukhAt-
durAdharshataro vipra ity Attha purusharshabha
yayAtir uvAca: Ekam ASIvisho hanti SastrENaikaS ca vadhyatE-
hanti viprah sarAshTrANi purANy api hi kopitah
durAdharshataro vipras tasmAd bhIru mato mama-
ato adattAm ca pitrA tvAm bhadrE na vivahAmy aham
Adi076 026 dEvayAny uvAca
Adi076 026 dattAm vahasva pitrA mAm tvam hi rAjan vrito mayA-
ayAcato bhayam nAsti dattAm ca pratigrihNatah

9:--

vaiSampAyana uvAca: tvaritam dEvayAnyAtha prEshitam pitur Atmanah-
Srutvaiva ca sa rAjAnam darSayAm Asa bhArgavah
drishTvaiva cAgatam Sukram yayAtih prithivIpatih-
vavandE brahmaNam kAvyam prAnjalih praNatah sthitah
dEvayAny uvAca: rAjAyam nahushas tAta durgE mE pANim agrahIt-
namas tE dEhi mAm asmai nAnyam lokE patim vriNE
Adi076 030 Sukra uvAca
vrito anayA patir vIra sutayA tvam mamEshTayA-
grihANEmAm mayA dattAm mahishIm nahushAtmaja
Adi076 031 yayAtir uvAca
Adi076 031 adharmo na spriSEd Evam mahAn mAm iha bhArgava-
varNasamkarajo brahmann iti tvAm pravriNomy aham
Sukra uvAca: adharmAt tvAm vimuncAmi varayasva yathEpshitam-
asmin vivAhE mA glAsIr aham pApam nudAmi tE
vahasva bhAryAm dharmENa dEvayAnIm sumadhyamAm-
anayA saha samprItim atulAm samavApsyasi
iyam cApi kumArI tE SarmishThA vArshaparvaNI-
sampUjyA satatam rAjan mA cainAm SayanE hvayEh

10:--

vaiSampAyana uvAca
Adi077 001 yayAtih svapuram prApya mahEndrapurasamnibham-
praviSyAntahpuram tatra dEvayAnIm nyavESayat
dEvayAnyAS cAnumatE tAm sutAm vrishaparvaNah-
aSokavanikAbhyASE griham kritvA nyavESayat
vritAm dAsIsahasrENa SarmishThAm AsurAyaNIm-
vAsobhir annapAnaiS ca samvibhajya susatkritAm
dEvayAnyA tu sahitah sa nripo nahushAtmajah-
vijahAra bahUn abdAn dEvavan mudito bhriSam
ritukAlE tu samprAptE dEvayAnI varAnganA-
lEbhE garbham prathamatah kumAram ca vyajAyata
Adi077 006 gatE varshasahasrE tu SarmishThA vArshaparvaNI-
dadarSa yauvanam prAptA ritum sA cAnvacintayat
ritukAlaS ca samprApto na ca mE asti patir vritah-
kim prAptam kim nu kartavyam kim vA kritvA kritam bhavEt
dEvayAnI prajAtAsau vrithAham prAptayauvanA-
yathA tayA vrito bhartA tathaivAham vriNomi tam
rAgnA putraphalam dEyam iti mE niScitA matih-
apIdAnIm sa dharmAtmA iyAn mE darSanam rahah

11:--


atha nishkramya rAjAsau tasmin kAlE yadricchayA-
aSokavanikAbhyASE SarmishThAm prApya vishThitah
Adi077 011 tam Ekam rahitE drishTvA SarmishThA cAruhAsinI-
pratyudgamyAnjalim kritvA rAjAnam vAkyam abravIt

somasyEndrasya vishNor vA yamasya varuNasya vA-
tava vA nahusha kulE kah striyam sprashTum arhati
rUpAbhijanaSIlair hi tvam rAjan vEttha mAm sadA-
sA tvAm yAcE prasAdyAham ritum dEhi narAdhipa
yayAtir uvAca: vEdmi tvAm SIlasampannAm daityakanyAm aninditAm-
rUpE ca tE na paSyAmi sUcyagram api ninditam
abravId uSanA kAvyo dEvayAnIm yadAvaham-
nEyam AhvayitavyA tE SayanE vArshaparvaNI
Adi077 016 SarmishThovAca
Adi077 016 na narmayuktam vacanam hinasti; na strIshu rAjan na vivAhakAlE-
prANAtyayE sarvadhanApahArE; pancAnritAny Ahur apAtakAni
prishTam tu sAkshyE pravadantam anyathA; vadanti mithyopahitam narEndra-
EkArthatAyAm tu samAhitAyAm; mithyA vadantam anritam hinasti
yayAtir uvAca: rAjA pramANam bhUtAnAm sa naSyEta mrishA vadan-
arthakricchram api prApya na mithyA kartum utsahE
SarmishThovAca
samAv Etau matau rAjan patih sakhyAS ca yah patih-
samam vivAham ity Ahuh sakhyA mE asi patir vritah
Adi077 020 yayAtir uvAca
dAtavyam yAcamAnEbhya iti mE vratam Ahitam-
tvam ca yAcasi mAm kAmam brUhi kim karavANi tE
Adi077 021 SarmishThovAca
Adi077 021 adharmAt trAhi mAm rAjan dharmam ca pratipAdaya-
tvatto apatyavatI lokE carEyam dharmam uttamam
traya EvAdhanA rAjan bhAryA dAsas tathA sutah-
yat tE samadhigacchanti yasya tE tasya tad dhanam
dEvayAnyA bhujishyAsmi vaSyA ca tava bhArgavI-
sA cAham ca tvayA rAjan bharaNIyE bhajasva mAm

12:--

vaiSampAyana uvAca: SrutvA tasyAs tato vAkyam dEvayAny abravId idam-
rAjan nAdyEha vatsyAmi vipriyam mE kritam tvayA
sahasotpatitAm SyAmAm drishTvA tAm sASrulocanAm-
tvaritam sakASam kAvyasya prasthitAm vyathitas tadA
anuvavrAja sambhrAntah prishThatah sAntvayan nripah-
nyavartata na caiva sma krodhasamraktalocanA
avibruvantI kim cit tu rAjAnam cArulocanA-
acirAd iva samprAptA kAvyasyoSanaso antikam
Adi078 026 sA tu drishTvaiva pitaram abhivAdyAgratah sthitA-
anantaram yayAtis tu pUjayAm Asa bhArgavam
dEvayAny uvAca: adharmENa jito dharmah pravrittam adharottaram-
SarmishThayAtivrittAsmi duhitrA vrishaparvaNah
trayo asyAm janitAh putrA rAgnAnEna yayAtinA-
durbhagAyA mama dvau tu putrau tAta bravImi tE
dharmagna iti vikhyAta Esha rAjA bhrigUdvaha-
atikrAntaS ca maryAdAm kAvyaitat kathayAmi tE
Adi078 030 Sukra uvAca
dharmagnah san mahArAja yo adharmam akrithAh priyam-
tasmAj jarA tvAm acirAd dharshayishyati durjayA
Adi078 031 yayAtir uvAca
Adi078 031 ritum vai yAcamAnAyA bhagavan nAnyacEtasA-
duhitur dAnavEndrasya dharmyam Etat kritam mayA
ritum vai yAcamAnAyA na dadAti pumAn vritah-
bhrUNahEty ucyatE brahman sa iha brahmavAdibhih
abhikAmAm striyam yas tu gamyAm rahasi yAcitah-
nopaiti sa ca dharmEshu bhrUNahEty ucyatE budhaih
ity EtAni samIkshyAham kAraNAni bhrigUdvaha-
adharmabhayasamvignah SarmishThAm upajagmivAn
Sukra uvAca: nanv aham pratyavEkshyas tE madadhIno asi pArthiva-
mithyAcArasya dharmEshu cauryam bhavati nahusha
Adi078 036

13:--

vaiSampAyana uvAca
Adi078 036 kruddhEnoSanasA Sapto yayAtir nahushas tadA-
pUrvam vayah parityajya jarAm sadyo anvapadyata
yayAtir uvAca: atripto yauvanasyAham dEvayAnyAm bhrigUdvaha-
prasAdam kuru mE brahmaJ jarEyam mA viSEta mAm
Sukra uvAca: nAham mrishA bravImy Etaj jarAm prApto asi bhUmipa-
jarAm tv EtAm tvam anyasmai samkrAmaya yadIcchasi
yayAtir uvAca: rAjyabhAk sa bhavEd brahman puNyabhAk kIrtibhAk tathA-
yo mE dadyAd vayah putras tad bhavAn anumanyatAm
Adi078 040 Sukra uvAca
samkrAmayishyasi jarAm yathEshTam nahushAtmaja-
mAm anudhyAya bhAvEna na ca pApam avApsyasi
Adi078 041 vayo dAsyati tE putro yah sa rAjA bhavishyati-
AyushmAn kIrtimAmS caiva bahvapatyas tathaiva ca
Adi079 001

14:--

Adi080 001
vaiSampAyana uvAca
pauravENAtha vayasA yayAtir nahushAtmajah-
prItiyukto nripaSrEshThaS cacAra vishayAn priyAn
yathAkAmam yathotsAham yathAkAlam yathAsukham-
dharmAviruddhAn rAjEndro yathArhati sa Eva hi
dEvAn atarpayad yagnaih SrAddhais tadvat pitqn api-
dInAn anugrahair ishTaih kAmaiS ca dvijasattamAn
atithIn annapAnaiS ca viSaS ca paripAlanaih-
AnriSamsyEna SUdrAmS ca dasyUn samnigrahENa ca
dharmENa ca prajAh sarvA yathAvad anuranjayan-
yayAtih pAlayAm Asa sAkshAd indra ivAparah

Adi080 006 sa rAjA simhavikrAnto yuvA vishayagocarah-
avirodhEna dharmasya cacAra sukham uttamam
sa samprApya SubhAn kAmAms triptah khinnaS ca pArthivah-
kAlam varshasahasrAntam sasmAra manujAdhipah
parisamkhyAya kAlagnah kalAh kAshThAS ca vIryavAn-
pUrNam matvA tatah kAlam pUrum putram uvAca ha
yathAkAmam yathotsAham yathAkAlam arimdama-
sEvitA vishayAh putra yauvanEna mayA tava

15:--


pUro prIto asmi bhadram tE grihANEdam svayauvanam-
rAjyam caiva grihANEdam tvam hi mE priyakrit sutah

Adi080 011 pratipEdE jarAm rAjA yayAtir nahushas tadA-
yauvanam pratipEdE ca pUruh svam punar Atmanah
abhishEktukAmam nripatim pUrum putram kanIyasam-
brahmaNapramukhA varNA idam vacanam abruvan
katham Sukrasya naptAram dEvayAnyAh sutam prabho-
jyEshTham yadum atikramya rAjyam pUroh pradAsyasi
yadur jyEshThas tava suto jAtas tam anu turvasuh-
SarmishThAyAh suto druhyus tato anuh pUrur Eva ca
katham jyEshThAn atikramya kanIyAn rAjyam arhati-
Etat sambodhayAmas tvAm dharmam tvam anupAlaya
Adi080 016 yayAtir uvAca
ybrEm: Yayati not giving his kingdom to his EldEst son 'yadu'.
brahmaNapramukhA varNAh sarvE SriNvantu mE vacah-
jyEshTham prati yathA rAjyam na dEyam mE katham cana
mama jyEshThEna yadunA niyogo nAnupAlitah-
pratikUlah pitur yaS ca na sa putrah satAm matah
mAtApitror vacanakrid dhitah pathyaS ca yah sutah-
sa putrah putravad yaS ca vartatE pitrimAtrishu
yadunAham avagnAtas tathA turvasunApi ca-
druhyunA cAnunA caiva mayy avagnA kritA bhriSam

16:--

vaiSampAyana uvAca: paurajAnapadais tushTair ity ukto nahushas tadA-
abhyashincat tatah pUrum rAjyE svE sutam Atmajam
dattvA ca pUravE rAjyam vanavAsAya dIkshitah-
purAt sa niryayau rAjA brahmaNais tApasaih saha
Adi080 026 yados tu yAdavA jAtAs turvasor yavanAh sutAh-
druhyor api sutA bhojA anos tu mlEcchajAtayah
pUros tu pauravo vamSo yatra jAto asi pArthiva-
idam varshasahasrAya rAjyam kArayitum vaSI
Adi081 001

17:--

vaiSampAyana uvAca
Adi081 001 Evam sa nahusho rAjA yayAtih putram Ipsitam-
rAjyE abhishicya mudito vAnaprastho abhavan munih
ushitvA ca vanE vAsam brahmaNaih saha samSritah-
phalamUlASano dAnto yathA svargam ito gatah
sa gatah suravAsam tam nivasan muditah sukham-
kAlasya nAtimahatah punah SakrENa pAtitah
nipatan pracyutah svargAd aprApto mEdinItalam-
sthita AsId antarikshE sa tadEti Srutam mayA
tata Eva punaS cApi gatah svargam iti Srutih-
rAgnA vasumatA sArdham ashTakEna ca vIryavAn
E pratardanEna SibinA samEtya kila samsadi
Adi081 006

18:--


yayAtir nahusho rAjA pUrum putram kanIyasam-
rAjyE abhishicya muditah pravavrAja vanam tadA
Adi081 011 antEshu sa vinikshipya putrAn yadupurogamAn-
phalamUlASano rAjA vanE samnyavasac ciram
samSitAtmA jitakrodhas tarpayan pitridEvatAh-
agnImS ca vidhivaj juhvan vAnaprasthavidhAnatah
atithIn pUjayAm Asa vanyEna havishA vibhuh-
Silonchavrittim AsthAya SEshAnnakritabhojanah
pUrNam varshasahasram sa Evamvrittir abhUn nripah-
abbhakshah Saradas trimSad AsIn niyatavAGmanAh
tataS ca vAyubhaksho abhUt samvatsaram atandritah-
pancAgnimadhyE ca tapas tEpE samvatsaram nripah
Adi081 016 EkapAdasthitaS cAsIt shaN mAsAn anilASanah-
puNyakIrtis tatah svargam jagAmAvritya rodasI
Adi082 001

19:--


sadbhih purastAd abhipUjitah syAt; sadbhis tathA prishThato rakshitah syAt-
sadAsatAm ativAdAms titikshEt; satAm vrittam cAdadItAryavrittah
Adi082 011 vAksAyakA vadanAn nishpatanti; yair Ahatah Socati rAtryahAni-
parasya vA marmasu yE patanti; tAn paNDito nAvasrijEt parEshu
na hIdriSam samvananam trishu lokEshu vidyatE-
yathA maitrI ca bhUtEshu dAnam ca madhurA ca vAk
tasmAt sAntvam sadA vAcyam na vAcyam parusham kva cit-
pUjyAn sampUjayEd dadyAn na ca yAcEt kadA cana
Adi083 001 indra uvAca
Adi083 001 sarvANi karmANi samApya rAjan; grihAn parityajya vanam gato asi-
tat tvAm pricchAmi nahushasya putra; kEnAsi tulyas tapasA yayAtE
yayAtir uvAca: nAham dEvamanushyEshu na gandharvamaharshishu-
Atmanas tapasA tulyam kam cit paSyAmi vAsava
indra uvAca: yadAvamamsthAh sadriSah SrEyasaS ca; pApIyasaS cAviditaprabhAvah-
tasmAl lokA antavantas tavEmE; kshINE puNyE patitAsy adya rAjan
yayAtir uvAca: surarshigandharvanarAvamAnAt; kshayam gatA mE yadi Sakra lokAh-
icchEyam vai suralokAd vihInah; satAm madhyE patitum dEvarAja
indra uvAca: satAm sakASE patitAsi rAjamS; cyutah pratishThAm yatra labdhAsi bhUyah-
Evam viditvA tu punar yayAtE; na tE avamAnyAh sadriSah SrEyasaS ca
Adi083 006

20:--


na cApi tvAm dhrishNumah prashTum agrE; na ca tvam asmAn pricchasi yE vayam smah-
tat tvAm pricchAmah sprihaNIyarUpam; kasya tvam vA kimnimittam tvam AgAh
Adi083 011 bhayam tu tE vyEtu vishAdamohau; tyajASu dEvEndrasamAnarUpa-
tvAm vartamAnam hi satAm sakASE; nAlam prasoDhum balahApi Sakrah
santah pratishThA hi sukhacyutAnAm; satAm sadaivAmararAjakalpa-
tE samgatAh sthAvarajangamESAh; pratishThitas tvam sadriSEshu satsu
prabhur agnih pratapanE bhUmir AvapanE prabhuh-
prabhuh sUryah prakASitvE satAm cAbhyAgatah prabhuh
Adi084 001 yayAtir uvAca
Adi084 001 aham yayAtir nahushasya putrah; pUroh pitA sarvabhUtAvamAnAt-
prabhramSitah surasiddharshilokAt; paricyutah prapatAmy alpapuNyah
aham hi pUrvo vayasA bhavadbhyas; tEnAbhivAdam bhavatAm na prayunjE-
yo vidyayA tapasA janmanA vA; vriddhah sa pUjyo bhavati dvijAnAm
ashTaka uvAca: avAdIS cEd vayasA yah sa vriddha; iti rAjan nAbhyavadah katham cit-
yo vai vidvAn vayasA san sma vriddhah; sa Eva pUjyo bhavati dvijAnAm
yayAtir uvAca: pratikUlam karmaNAm pApam Ahus; tad vartatE apravaNE pApalokyam-
santo asatAm nAnuvartanti caitad; yathA AtmaishAm anukUlavAdI
abhUd dhanam mE vipulam mahad vai; vicEshTamAno nAdhigantA tad asmi-
Evam pradhAryAtmahitE nivishTo; yo vartatE sa vijAnAti jIvan
Adi084 006 nAnAbhAvA bahavo jIvalokE; daivAdhInA nashTacEshTAdhikArAh-
tat tat prApya na vihanyEta dhIro; dishTam balIya iti matvAtmabuddhyA
sukham hi jantur yadi vApi duhkham; daivAdhInam vindati nAtmaSaktyA-
tasmAd dishTam balavan manyamAno; na samjvarEn nApi hrishyEt kadA cit
duhkhE na tapyEn na sukhEna hrishyEt; samEna vartEta sadaiva dhIrah-
dishTam balIya iti manyamAno; na samjvarEn nApi hrishyEt kadA cit
bhayE na muhyAmy ashTakAham kadA cit; samtApo mE mAnaso nAsti kaS cit-
dhAtA yathA mAm vidadhAti lokE; dhruvam tathAham bhavitEti matvA

21:--

vaiSampAyana uvAca
athAshTakah punar EvAnvapricchan; mAtAmaham kautukAd indrakalpam-
pricchAmi tvAm nripatE brUhi satyam; kutaS ca kasyAsi sutaS ca kasya
kritam tvayA yad dhi na tasya kartA; lokE tvad anyah kshatriyo brahmaNo vA
Adi088 021 yayAtir uvAca
Adi088 021 yayAtir asmi nahushasya putrah; pUroh pitA sArvabhaumas tv ihAsam-
guhyam artham mAmakEbhyo bravImi; mAtAmaho aham bhavatAm prakASah
sarvAm imAm prithivIm nirjigAya; prasthE baddhvA hy adadam brahmaNEbhyah-
mEdhyAn aSvAn EkaSaphAn surUpAms; tadA dEvAh puNyabhAjo bhavanti
adAm aham prithivIm brahmaNEbhyah; pUrNAm imAm akhilAm vAhanasya-
gobhih suvarNEna dhanaiS ca mukhyais; tatrAsan gAh Satam arbudAni
satyEna mE dyauS ca vasumdharA ca; tathaivAgnir jvalatE mAnushEshu-
na mE vrithA vyAhritam Eva vAkyam; satyam hi santah pratipUjayanti
E sarvE ca dEvA munayaS ca lokAh; satyEna pUjyA iti mE manogatam
yo nah svargajitah sarvAn yathAvrittam nivEdayEt-
anasUyur dvijAgrEbhyah sa labhEn nah salokatAm
Adi088 026

22:--

vaiSampAyana uvAca
Adi090 006 SriNu rAjan purA samyaG mayA dvaipAyanAc chrutam-
procyamAnam idam kritsnam svavamSajananam Subham
dakshasyAditih
aditEr vivasvAn
vivasvato manuh
manor ilA
ilAyAh purUravAh
purUravasa Ayuh
Ayusho nahushah
nahushasya yayAtih
yayAtEr dvE bhAryE babhUvatuh
uSanaso duhitA dEvayAnI vrishaparvaNaS ca duhitA SarmishThA nAma
atrAnuvamSo bhavati
yadum ca turvasum caiva dEvayAnI vyajAyata-
druhyum cAnum ca pUrum ca SarmishThA vArshaparvaNI
Adi090 010 tatra yador yAdavAh
Adi090 010 pUroh pauravAh
Adi090 011 pUror bhAryA kausalyA nAma
Adi090 011 tasyAm asya jajJE janamEjayo nAma
Adi090 011 yas trIn aSvamEdhAn AjahAra
Adi090 011D viSvajitA cEshTvA vanam pravivESa
janamEjayah khalv anantAm nAmopayEmE mAdhavIm
B tasyAm asya jajJE prAcinvAn
C yah prAcIm diSam jigAya yAvat sUryodayAt
D tatas tasya prAcinvatvam
prAcinvAn khalv aSmakIm upayEmE
B tasyAm asya jajJE samyAtih
samyAtih khalu drishadvato duhitaram varAngIm nAmopayEmE
B tasyAm asya jajJE ahampAtih
ahampAtis tu khalu kritavIryaduhitaram upayEmE bhAnumatIm nAma
B tasyAm asya jajJE sArvabhaumah
Adi090 016 sArvabhaumah khalu jitvAjahAra kaikEyIm sunandAm nAma
Adi090 016B tasyAm asya jajJE jayatsEnah
jayatsEnah khalu vaidarBhim upayEmE sushuvAm nAma
B tasyAm asya jajJE arAcInah
arAcIno api vaidarBhim EvAparAm upayEmE maryAdAm nAma
B tasyAm asya jajJE mahAbhaumah
mahAbhaumah khalu prAsEnajitIm upayEmE suyagnAm nAma
B tasyAm asya jajJE ayutanAyI
C yah purushamEdhAnAm ayutam Anayat
D tad asyAyutanAyitvam
Adi090 020A ayutanAyI khalu prithuSravaso duhitaram upayEmE bhAsAm nAma
Adi090 020B tasyAm asya jajJE akrodhanah
Adi090 021 akrodhanah khalu kAlingIm karaNDum nAmopayEmE
Adi090 021B tasyAm asya jajJE dEvAtithih
dEvAtithih khalu vaidEhIm upayEmE maryAdAm nAma
B tasyAm asya jajJE ricah
ricah khalv AngEyIm upayEmE sudEvAm nAma
B tasyAm putram ajanayad riksham
rikshah khalu takshakaduhitaram upayEmE jvAlAm nAma
B tasyAm putram matinAram nAmotpAdayAm Asa
matinArah khalu sarasvatyAm dvAdaSavArshikam satram AjahAra

23:--


yayAtir nahushah pUrur mAndhAtA somako nrigah-
trasadasyuS ca turayah kritavIryah SrutaSravAh

24:--

Aranya(ForEst)003 011 bhImEna kArtavIryEn`a vainyEna nahushEn`a ca--
tapoyogasamAdhisthair uddhrutA hy Apadah prajAh
tathA tvam api dharmAtman karman`A ca viSodhitah--
tapa AsthAya dharmEn`a dvijAtIn bhara bhArata
Evam uktas tu dhaumyEna tat kAlasadruSam vacah--
dharmarAjo viSuddhAtmA tapa Atisht`had uttamam
pushpopahArair balibhir arcayitvA divAkaram--
yogam AsthAya dharmAtmA vAyubhaksho jitEndriyah
gAngEyam vAry upasprushya prAn`AyAmEna tasthivAn
janamEjaya uvAca
katham kurUn`Am rushabhah sa tu rAjA yudhisht`hirah--
viprArtham ArAdhitavAn sUryam adbhutavikramam

25:--

Aranya(ForEst)054 036 IjE cApy aSvamEdhEna yayAtir iva nahushah--
anyaiS ca kratubhir dhImAn bahubhiS cAptadakshin`aih
punaS ca raman`IyEshu vanEshUpavanEshu ca--
damayantyA saha nalo vijahArAmaropamah
Evam sa yajamAnaS ca viharamS ca narAdhipah--
raraksha vasusampUrn`Am vasudhAm vasudhAdhipah

26:--

Aranya(ForEst)087 006 bahvAScaryam mahArAja druSyatE tatra parvatE--
pun`yE svargopamE divyE nityam dEvarshisEvitE
hradinI pun`yatIrthA ca rAjarshEs tatra vai sarit--
viSvAmitranadI pArA pun`yA parapuramjaya
yasyAs tIrE satAm madhyE yayAtir nahushAtmajah--
papAta sa punar lokAm̐l lEbhE dharmAn sanAtanAn
tatra pun`yahradas tAta mainAkaS caiva parvatah--
bahumUlaphalo vIra asito nAma parvatah
ASramah kakshasEnasya pun`yas tatra yudhisht`hira--
cyavanasyASramaS caiva khyAtah sarvatra pAn`d`ava
tatrAlpEnaiva sidhyanti mAnavAs tapasA vibho

27:--

Aranya(ForEst)101 011 Etac chrutvA vaco dEvA vishn`unA samudAhrutam--
paramEsht`hinam AjgnApya agastyasyASramam yayuh
tatrApaSyan mahAtmAnam vArun`im dIptatEjasam--
upAsyamAnam rushibhir dEvair iva pitAmaham
tE abhigamya mahAtmAnam maitrAvarun`im acyutam--
ASramastham taporASim karmabhih svair abhisht`uvan
dEvA Ucuh
nahushEn`AbhitaptAnAm tvam lokAnAm gatih purA--
bhramSitaS ca suraiSvaryAl lokArtham lokakan`t`akah
krodhAt pravruddhah sahasA bhAskarasya nagottamah--
vacas tavAnatikrAman vindhyah Sailo na vardhatE

28:--

Aranya(ForEst)129 001 asmin kila svayam rAjann isht`avAn vai prajApatih--
satram isht`Ikrutam nAma purA varshasahasrikam
ambarIshaS ca nAbhAga isht`avAn yamunAm anu--
yajgnaiS ca tapasA caiva parAm siddhim avApa sah
dESo nahushayajgnAnAm ayam pun`yatamo nrupa--
yatrEsht`vA daSa padmAni sadasyEbhyo nisrusht`avAn
sArvabhaumasya kauntEya yayAtEr amitaujasah--
spardhamAnasya SakrEn`a paSyEdam yajgnavAstv iha
paSya nAnAvidhAkArair agnibhir nicitAm mahIm--
majjantIm iva cAkrAntAm yayAtEr yajgnakarmabhih

29:--

Aranya(ForEst)129 011 atrAdyAho nivatsyAmah kshapAm bharatasattama--
dvAram Etad dhi kauntEya kurukshEtrasya bhArata
atraiva nahusho rAjA rAjan kratubhir isht`avAn--
yayAtir bahuratnAd`hyair yatrEndro mudam abhyagAt
Etat plakshAvataran`am yamunAtIrtham ucyatE--
Etad vai nAkaprusht`hasya dvAram Ahur manIshin`ah
atra sArasvatair yajgnair IjAnAh paramarshayah--
yUpolUkhalinas tAta gacchanty avabhruthAplavam
atraiva bharato rAjA mEdhyam aSvam avAsrujat--
asakrut krushn`asArangam dharmEn`AvApya mEdinIm

30:--

Aranya(ForEst)130 011 atrottarAn`Am sarvEshAm rushIn`Am nahushasya ca--
agnES cAtraiva samvAdah kASyapasya ca bhArata
Etad dvAram mahArAja mAnasasya prakASatE--
varsham asya girEr madhyE rAmEn`a SrImatA krutam
Esha vAtikashan`d`o vai prakhyAtah satyavikramah--
nAbhyavartata yad dvAram vidEhAn uttaram ca yah
Esha ujjAnako nAma yavakrIr yatra SAntavAn--
arundhatIsahAyaS ca vasisht`ho bhagavAn rushih
hradaS ca kuSavAn Esha yatra padmam kuSESayam--
ASramaS caiva rukmin`yA yatrASAmyad akopanA

31:--

Aranya(ForEst)176 011 yathA tv idam mayA prAptam bhujamgatvam arimdama--
tad avaSyam mayA khyApyam tavAdya Srun`u sattama
imAm avasthAm samprApto hy aham kopAn manIshin`Am--
SApasyAntam pariprEpsuh sarpasya kathayAmi tat
nahusho nAma rAjarshir vyaktam tE Srotram Agatah--
tavaiva pUrvah pUrvEshAm Ayor vamSakarah sutah
so aham SApAd agastyasya brAhman`An avamanya ca--
imAm avasthAm Apannah paSya daivam idam mama
tvAm cEd avadhyam AyAntam atIva priyadarSanam--
aham adyopayokshyAmi vidhAnam paSya yAdruSam

32:--

Aranya(ForEst)177 006 nahusho nAma rAjAham Asam pUrvas tavAnagha--
prathitah pancamah somAd Ayoh putro narAdhipa
kratubhis tapasA caiva svAdhyAyEna damEna ca--
trailokyaiSvaryam avyagram prApto vikraman`Ena ca
tad aiSvaryam samAsAdya darpo mAm agamat tadA--
sahasram hi dvijAtInAm uvAha SibikAm mama
aiSvaryamadamatto aham avamanya tato dvijAn--
imAm agastyEna daSAm AnItah pruthivIpatE
na tu mAm ajahAt prajgnA yAvad adyEti pAn`d`ava--
tasyaivAnugrahAd rAjann agastyasya mahAtmanah

33:--

Aranya(ForEst)178 041 abhimAnasya ghorasya balasya ca narAdhipa--
phalE kshIn`E mahArAja phalam pun`yam avApsyasi
tato mE vismayo jAtas tad drusht`vA tapaso balam--
brahma ca brAhman`atvam ca yEna tvAham acUcudam
satyam damas tapo yogam ahimsA dAnanityatA--
sAdhakAni sadA pumsAm na jAtir na kulam nrupa
arisht`a Esha tE bhrAtA bhImo mukto mahAbhujah--
svasti tE astu mahArAja gamishyAmi divam punah
vaiSampAyana uvAca (Continuing thE narration)
ity uktvAjagaram dEham tyaktvA sa nahusho nrupah--
divyam vapuh samAsthAya gatas tridivam Eva ha

34:--

Aranya(ForEst)226 011 yE sma tE nAdriyantE AjgnA nodvijantE kadA ca na--
paSyAmas tAgn SriyA hInAn pAn`d`avAn vanavAsinah
SrUyantE hi mahArAja saro dvaitavanam prati--
vasantah pAn`d`avAh sArdham brAhman`air vanavAsibhih
sa prayAhi mahArAja SriyA paramayA yutah--
pratapan pAn`d`uputrAms tvam raSmivAn iva tEjasA
sthito rAjyE cyutAn rAjyAc chriyA hInAgn SriyA vrutah--
asamruddhAn samruddhArthah paSya pAn`d`usutAn nrupa
mahAbhijanasampannam bhadrE mahati samsthitam--
pAn`d`avAs tvAbhivIkshantAm yayAtim iva nahusham

35:--

Aranya(ForEst)243 001 praviSantam mahArAja sUtAs tusht`uvur acyutam--
janAS cApi mahEshvAsam tusht`uvU rAjasattamam
lAjaiS candanacUrn`aiS cApy avakIrya janAs tadA--
Ucur disht`yA nrupAvighnAt samApto ayam kratus tava
aparE tv abruvams tatra vAtikAs tam mahIpatim--
yudhisht`hirasya yajgnEna na samo hy Esha tu kratuh
naiva tasya krator Esha kalAm arhati shod`aSIm
Evam tatrAbruvan kE cid vAtikAs tam narESvaram--
suhrudas tv abruvams tatra ati sarvAn ayam kratuh
yayAtir nahushaS cApi mAndhAtA bharatas tathA--
kratum Enam samAhrutya pUtAh sarvE divam gatAh

36:--


tathA rAjA vasumanA balAkshah supratardanah-
ashTakaS ca SibiS caiva yayAtir nahusho gayah

37:--


Udyog011 001 Salya uvAca
Udyog011 001 rishayo athAbruvan sarvE dEvAS ca tridaSESvarAh-
ayam vai nahushah SrImAn dEvarAjyE abhishicyatAm

38:--


sa tAn uvAca nahusho dEvAn rishigaNAms tathA-
pitribhih sahitAn rAjan parIpsan hitam Atmanah

39:--


apsarobhih parivrito dEvakanyAsamAvritah-
nahusho dEvarAjah san krIDan bahuvidham tadA

40:--


Evam hi krIDatas tasya nahushasya mahAtmanah-
samprAptA darSanam dEvI Sakrasya mahishI priyA

41:--


Udyog011 016 tac chrutvA durmanA dEvI brihaspatim uvAca ha-
raksha mAm nahushAd brahmams tavAsmi SaraNam gatA

42:--


Udyog011 021 drakshyasE dEvarAjAnam indram SIghram ihAgatam-
na bhEtavyam ca nahushAt satyam Etad bravImi tE

43:--


atha SuSrAva nahusha indrANIm SaraNam gatAm-
brihaspatEr angirasaS cukrodha sa nripas tadA

44:--


Udyog012 001 Salya uvAca
Udyog012 001 kruddham tu nahusham gnAtvA dEvAh sarshipurogamAh-
abruvan dEvarAjAnam nahusham ghoradarSanam

45:--


tE tvAm dEvAh sagandharvA rishayaS ca mahAdyutE-
prasAdayanti cEndrANI nahushAya pradIyatAm

46:--


indrAd viSishTo nahusho dEvarAjo mahAdyutih-
vriNotv iyam varArohA bhartritvE varavarNinI

47:--


nAham icchAmi nahusham patim anvAsya tam prabhum-
SaraNAgatAsmi tE brahmams trAhi mAm mahato bhayAt

48:--


brihaspatir uvAca: nahusham yAcatAm dEvI kim cit kAlAntaram SubhA-
indrANIhitam Etad dhi tathAsmAkam bhavishyati

49:--


Udyog012 026 bahuvighnakarah kAlah kAlah kAlam nayishyati-
darpito balavAmS cApi nahusho varasamSrayAt

50:--


tvayA jagad idam sarvam dhritam sthAvarajangamam-
Ekapatny asi satyA ca gacchasva nahusham prati

51:--


kshipram tvAm abhikAmaS ca vinaSishyati pArthivah-
nahusho dEvi SakraS ca suraiSvaryam avApsyati

52:--


Udyog012 031 Evam viniScayam kritvA indrANI kAryasiddhayE-
abhyagacchata savrIDA nahusham ghoradarSanam

53:--


drishTvA tAm nahushaS cApi vayorUpasamanvitAm-
samahrishyata dushTAtmA kAmopahatacEtanah

54:--


Udyog013 001 Salya uvAca
Udyog013 001 atha tAm abravId drishTvA nahusho dEvarAT tadA-
trayANAm api lokAnAm aham indrah SucismitE

55:--


Evam uktA tu sA dEvI nahushENa pativratA-
prAvEpata bhayodvignA pravAtE kadalI yathA

56:--


namasya sA tu brahmANam kritvA Sirasi cAnjalim-
dEvarAjam athovAca nahusham ghoradarSanam

57:--


Udyog013 006 nahusha uvAca
Udyog013 006 Evam bhavatu suSroNi yathA mAm abhibhAshasE-
gnAtvA cAgamanam kAryam satyam Etad anusmarEh

58:--


Salya uvAca: nahushENa visrishTA ca niScakrAma tatah SubhA-
brihaspatinikEtam sA jagAma ca tapasvinI

59:--


svakarmabhiS ca nahusho nASam yAsyati durmatih-
kam cit kAlam imam dEvA marshayadhvam atandritAh

60:--


akampyam nahusham sthAnAd drishTvA ca balasUdanah-
tEjoghnam sarvabhUtAnAm varadAnAc ca duhsaham

61:--


kimartham asi samprAptA vignAtaS ca katham tv aham-
tatah sA kathayAm Asa nahushasya vicEshTitam

62:--


Udyog015 001 Salya uvAca
Udyog015 001 Evam uktah sa bhagavAJ SacyA punar athAbravIt-
vikramasya na kAlo ayam nahusho balavattarah

63:--


guhyam caitat tvayA kAryam nAkhyAtavyam SubhE kva cit-
gatvA nahusham EkAntE bravIhi tanumadhyamE

64:--


ity uktA dEvarAjEna patnI sA kamalEkshaNA-
Evam astv ity athoktvA tu jagAma nahusham prati

65:--


Udyog015 006 nahushas tAm tato drishTvA vismito vAkyam abravIt-
svAgatam tE varArohE kim karomi SucismitE

66:--


Salya uvAca: Evam uktas tu nahushah prAhrishyata tadA kila-
uvAca vacanam cApi surEndras tAm aninditAm

67:--


nahushENa visrishTA ca brihaspatim uvAca sA-
samayo alpAvaSEsho mE nahushENEha yah kritah

68:--


bADham ity Eva bhagavAn brihaspatir uvAca tAm-
na bhEtavyam tvayA dEvi nahushAd dushTacEtasah

69:--


Udyog016 021 brihaspatir uvAca
Udyog016 021 mAnusho nahusho rAjA dEvarshigaNatEjasA-
dEvarAjyam anuprAptah sarvAn no bAdhatE bhriSam

70:--


indra uvAca: katham nu nahusho rAjyam dEvAnAm prApa durlabham-
tapasA kEna vA yuktah kimvIryo vA brihaspatE

71:--


gatvAbruvan nahusham Sakra tatra; tvam no rAjA bhava bhuvanasya goptA-
tAn abravIn nahusho nAsmi Sakta; ApyAyadhvam tapasA tEjasA ca

72:--


Evam uktair vardhitaS cApi dEvai; rAjAbhavan nahusho ghoravIryah-
trailokyE ca prApya rAjyam tapasvinah; kritvA vAhAn yAti lokAn durAtmA

73:--


Udyog016 026 tEjoharam drishTivisham sughoram; mA tvam paSyEr nahusham vai kadA cit-
dEvAS ca sarvE nahusham bhayArtA; na paSyanto gUDharUpAS caranti

74:--


sa tAn yathAvat pratibhAshya Sakrah; samcodayan nahushasyAntarENa-
rAjA dEvAnAm nahusho ghorarUpas; tatra sAhyam dIyatAm mE bhavadbhih

75:--


tE cAbruvan nahusho ghorarUpo; drishTIvishas tasya biBhima dEva-
tvam cEd rAjan nahusham parAjayEs; tad vai vayam bhAgam arhAma Sakra

76:--


Udyog016 031 indro abravId bhavatu bhavAn apAm patir; yamah kubEraS ca mahAbhishEkam-
samprApnuvantv adya sahaiva tEna; ripum jayAmo nahusham ghoradrishTim

77:--


Udyog017 001 Salya uvAca
Udyog017 001 atha samcintayAnasya dEvarAjasya dhImatah-
nahushasya vadhopAyam lokapAlaih sahaiva taih

78:--


dishTyA ca nahusho bhrashTo dEvarAjyAt puramdara-
dishTyA hatArim paSyAmi bhavantam balasUdana

79:--


Udyog017 006 Etad icchAmi bhagavan kathyamAnam dvijottama-
paribhrashTah katham svargAn nahushah pApaniScayah

80:--


agastya uvAca: SriNu Sakra priyam vAkyam yathA rAjA durAtmavAn-
svargAd bhrashTo durAcAro nahusho baladarpitah

81:--


SramArtAs tu vahantas tam nahusham pApakAriNam-
dEvarshayo mahAbhAgAs tathA brahmarshayo amalAh

82:--


upagamyAbruvan sarvE dishTyA vardhasi Satruhan-
hataS ca nahushah pApo dishTyAgastyEna dhImatA

83:--


durAcAraS ca nahusho brahmadviT pApacEtanah-
agastyaSApAbhihato vinashTah SASvatIh samAh

84:--


ambarIshasya mAndhAtur yayAtEr nahushasya ca-
bharatasya dilIpasya SibEr auSInarasya ca

85:--


vAsukis takshakaS caiva karkoTakadhanamjayau-
kAlIyo nahushaS caiva kambalASvatarAv ubhau

86:--


yayAtir nAma rAjarshir nahushah satyavikramah-
sa dAsyati mayA cokto bhavatA cArthitah svayam

87:--


Udyog112 011 ayam mE nahusha sakhA gAlavas tapaso nidhih-
viSvAmitrasya Sishyo abhUd varshANy ayutaSo nripa

88:--


pUrur yaduS ca dvau vamSau vardhamAnau narottamau-
tAbhyAm pratishThito lokE paralokE ca nahushah

89:--


vicAraS ca samutpanno nirIkshya nahushAtmajam-
ko nv ayam kasya vA rAgnah katham vA svargam Agatah

90:--


patEyam satsv iti vacas trir uktvA nahushAtmajah-
patishyamS cintayAm Asa gatim gatimatAm varah

91:--


somah prajApatih pUrvam kurUNAm vamSavardhanah-
somAd babhUva shashTho vai yayAtir nahushAtmajah

92:--


tam pitA paramakruddho yayAtir nahushAtmajah-
SaSApa putram gAndhArE rAjyAc ca vyaparopayat

93:--


BhIshma010 006 prithoS ca rAjan vainyasya tathEkshvAkor mahAtmanah-
yayAtEr ambarIshasya mAndhAtur nahushasya ca

94:--


nAbhAgo hi yayAtiS ca mAndhAtA nahusho nrigah-
samsiddhAh paramam sthAnam gatAh karmabhir IdriSaih

95:--


yayAtir nahushaS caiva dhundhumAro bhagIrathah-
tubhyam rAjarshayah sarvE svasti kurvantu sarvaSah

96:--


purUravasa Ayus tu Ayusho nahushah smritah-
nahushasya yayAtis tu rAjarshir dEvasammitah

97:--


DroNa132 006 sAtvatas tv abhisamkruddhah putrAdhibhir abhiplutam-
vriddham riddham guNaih sarvair yayAtim iva nahusham

98:--


KarNa005 021 uccaihSravA varo aSvAnAm rAgnAm vaiSravaNo varah-
varo mahEndro dEvAnAm karNah praharatAm varah

yam labdhvA mAgadho rAjA sAntvamAnArthagauravaih-
arautsIt pArthivam kshatram ritE kauravayAdavAn

tam SrutvA nihatam karNam dvairathE savyasAcinA-

SokArNavE nimagno aham aplavah sAgarE yathA

IdriSair yady aham duhkhair na vinaSyAmi samjaya-
vajrAd driDhataram manyE hridayam mama durbhidam

gnAtisambandhimitrANAm imam SrutvA parAjayam-
ko mad anyah pumAl lokE na jahyAt sUta jIvitam

KarNa005 026 visham agnim prapAtam vA parvatAgrAd aham vriNE-
na hi SakshyAmi duhkhAni soDhum kashTAni samjaya


samjaya uvAca: SriyA kulEna yaSasA tapasA ca SrutEna ca-
tvAm adya santo manyantE yayAtim iva nahusham

SrutE maharshipratimah kritakrityo asi pArthiva-
paryavasthApayAtmAnam mA vishAdE manah krithAh


dhritarAshTra uvAca

daivam Eva param manyE dhik paurusham anarthakam-
yatra rAmapratIkASah karNo ahanyata samyugE

hatvA yudhishThirAnIkam pAncAlAnAm rathavrajAn-
pratApya SaravarshENa diSah sarvA mahArathah

99:--


yatra yajJE yayAtEs tu mahArAja sarasvatI-
sarpih payaS ca susrAva nahushasya mahAtmanah

100:--

Santi Parva 008 011 Akimcanyam anASAsyam iti vai nahusho abravIt-
krityA nriSamsA hy adhanE dhig astv adhanatAm iha
aSvastanam rishINAm hi vidyatE vEda tad bhavAn-
yam tv imam dharmam ity Ahur dhanAd Esha pravartatE
dharmam samharatE tasya dhanam harati yasya yah-
hriyamANE dhanE rAjan vayam kasya kshamEmahi
abhiSastavat prapaSyanti daridram pArSvatah sthitam-
dAridryam pAtakam lokE kas tac chamsitum arhati
patitah SocyatE rAjan nirdhanaS cApi SocyatE-
viSEsham nAdhigacchAmi patitasyAdhanasya ca

101:--

Santi Parva 008 031 jitvA mamatvam bruvatE putrA iva pitur dhanE-
rAjarshayo jitasvargA dharmo hy EshAm nigadyatE
yathaiva pUrNAd udadhEh syandanty Apo diSo daSa-
Evam rAjakulAd vittam prithivIm pratitishThati
AsId iyam dilIpasya nrigasya nahushasya ca-
ambarIshasya mAndhAtuh prithivI sA tvayi sthitA
sa tvAm dravyamayo yagnah samprAptah sarvadakshiNah-
tam cEn na yajasE rAjan prAptas tvam dEvakilbisham
yEshAm rAjASvamEdhEna yajatE dakshiNAvatA-
upEtya tasyAvabhritham pUtAh sarvE bhavanti tE

102:--

Santi Parva 025 001 punar Eva maharshis tam krishNadvaipAyano abravIt-
ajAtaSatrum kauntEyam idam vacanam arthavat
araNyE vasatAm tAta bhrAtqNAm tE tapasvinAm-
manorathA mahArAja yE tatrAsan yudhishThira
tAn imE bharataSrEshTha prApnuvantu mahArathAh-
praSAdhi prithivIm pArtha yayAtir iva nahushah
araNyE duhkhavasatir anubhUtA tapasvibhih-
duhkhasyAntE naravyAghrAh sukham tv anubhavantv imE
dharmam artham ca kAmam ca bhrAtribhih saha bhArata-
anubhUya tatah paScAt prasthAtAsi viSAm patE

103:--

Santi Parva 029 086 sa cEn mamAra srinjaya caturbhadrataras tvayA-
putrAt puNyataraS caiva mA putram anutapyathAh
yayAtim nahusham caiva mritam SuSruma srinjaya-
ya imAm prithivIm sarvAm vijitya sahasAgarAm
SamyApAtEnAbhyatIyAd vEdIbhiS citrayan nripa-
IjAnah kratubhih puNyaih paryagacchad vasumdharAm
ishTvA kratusahasrENa vAjimEdhaSatEna ca-
tarpayAm Asa dEvEndram tribhih kAncanaparvataih

104:--


vyUDhE dEvAsurE yuddhE hatvA daitEyadAnavAn-
vyabhajat prithivIm kritsnAm yayAtir nahushAtmajah

105:--

Santi Parva 043 011 samrAD virAT svarAT caiva surarAD dharmado bhavah-
vibhur bhUr abhibhUh krishNah krishNavartmA tvam Eva ca
svishTakrid bhishagAvartah kapilas tvam ca vAmanah-
yajJo dhruvah patamgaS ca jayatsEnas tvam ucyasE
SikhaNDI nahusho babhrur divasprik tvam punarvasuh-
subabhrur uksho rukmas tvam sushENo dundubhis tathA
gabhastinEmih SrIpadmam pushkaram pushpadhAraNah-
ribhur vibhuh sarvasUkshmas tvam sAvitram ca paThyasE
ambhonidhis tvam brahmA tvam pavitram dhAma dhanva ca-
hiraNyagarbham tvAm Ahuh svadhA svAhA ca kESava

106:--

Santi Parva 093 001 katham dharmE sthAtum icchan rAjA vartEta dhArmikah-
pricchAmi tvA kuruSrEshTha tan mE brUhi pitAmaha
bhIshma uvAca: atrApy udAharantImam itihAsam purAtanam-
gItam drishTArthatattvEna vAmadEvEna dhImatA
rAjA vasumanA nAma kausalyo balavAJ Sucih-
maharshim paripapraccha vAmadEvam yaSasvinam
dharmArthasahitam vAkyam bhagavann anuSAdhi mAm-
yEna vrittEna vai tishThan na cyavEyam svadharmatah
tam abravId vAmadEvas tapasvI japatAm varah-
hEmavarNam upAsInam yayAtim iva nahusham

107:--

Santi Parva 094 036 na jAtu balavAn bhUtvA durbalE viSvasEt kva cit-
bhAruNDasadriSA hy EtE nipatanti pramAdyatah
api sarvair guNair yuktam bhartAram priyavAdinam-
abhidruhyati pApAtmA tasmAd dhi vibhishEj janAt
EtAm rAjopanishadam yayAtih smAha nahushah-
manushyavijayE yukto hanti SatrUn anuttamAn

108:--

Santi Parva 160 071 adhisrijyAtha putram svam prajAnAm adhipam tatah-
manuh prajAnAm rakshArtham kshupAya pradadAv asim
kshupAj jagrAha cEkshvAkur ikshvAkoS ca purUravAh-
AyuS ca tasmAl lEbhE tam nahushaS ca tato bhuvi
yayAtir nahushAc cApi pUrus tasmAc ca labdhavAn-
AmUrtarayasas tasmAt tato bhUmiSayo nripah
bharataS cApi dauhshantir lEbhE bhUmiSayAd asim-
tasmAc ca lEbhE dharmajJo rAjann aiDabiDas tathA
tataS caiDabiDAl lEbhE dhundhumAro janESvarah-
dhundhumArAc ca kAmbojo mucukundas tato alabhat

109:--

Santi Parva 171 056 anantam bata mE vittam yasya mE nAsti kim cana-
mithilAyAm pradIptAyAm na mE dahyati kim cana
atraivodAharantImam bodhyasya padasamcayam-
nirvEdam prati vinyastam pratibodha yudhishThira
bodhyam dAntam rishim rAjA nahushah paryapricchata-
nirvEdAc chAntim Apannam SAntam pragnAnatarpitam
upadESam mahAprAgna SamasyopadiSasva mE-
kAm buddhim samanudhyAya SAntaS carasi nirvritah

110:--

Santi Parva 254 046 rishayo yatayo hy Etan nahushE pratyavEdayan-
gAm mAtaram cApy avadhIr vrishabham ca prajApatim

111:--

Santi Parva 254 046E akAryam nahushAkArshIr lapsyAmas tvatkritE bhayam
Satam caikam ca rogANAm sarvabhUtEshv apAtayan-
rishayas tE mahAbhAgAh prajAsv Eva hi jAjalE
E bhrUNaham nahusham tv Ahur na tE hoshyAmahE havih
ity uktvA tE mahAtmAnah sarvE tattvArthadarSinah-
rishayo yatayah SAntAs tarasA pratyavEdayan
IdriSAn aSivAn ghorAn AcArAn iha jAjalE-
kEvalAcaritatvAt tu nipuNAn nAvabudhyasE

112:--

Santi Parva 260 006 AmnAyam anupaSyan hi purANam SASvatam dhruvam-
nahushah pUrvam AlEbhE tvashTur gAm iti nah Srutam
tAm niyuktAm adInAtmA sattvasthah samayE ratah-
gnAnavAn niyatAhAro dadarSa kapilas tadA
sa buddhim uttamAm prApto naishThikIm akutobhayAm-
smarAmi Sithilam satyam vEdA ity abravIt sakrit
tAm gAm rishih syUmaraSmih praviSya yatim abravIt-
hamho vEdA yadi matA dharmAh kEnAparE matAh

113:--


mAgadho vAmakaS caiva dvau vaiSyasyopalakshitau-
brahmaNyAm kshatriyAyAm ca kshatriyasyaika Eva tu
AnuSAsana Parva 049 011 brahmaNyAm lakshyatE sUta ity EtE apasadAh smritAh-
putrarEto na Sakyam hi mithyA kartum narAdhipa
yudhishThira uvAca: kshEtrajam kE cid EvAhuh sutam kE cit tu Sukrajam-
tulyAv Etau sutau kasya tan mE brUhi pitAmaha
bhIshma uvAca: rEtajo vA bhavEt putras tyakto vA kshEtrajo bhavEt-
adhyUDhah samayam bhittvEty Etad Eva nibodha mE
yudhishThira uvAca: rEtojam vidma vai putram kshEtrajasyAgamah katham-
adhyUDham vidma vai putram hitvA ca samayam katham
bhIshma uvAca: Atmajam putram utpAdya yas tyajEt kAraNAntarE-
na tatra kAraNam rEtah sa kshEtrasvAmino bhavEt
AnuSAsana Parva 049 016 putrakAmo hi putrArthE yAm vriNItE viSAm patE-
tatra kshEtram pramANam syAn na vai tatrAtmajah sutah
anyatra kshEtrajah putro lakshyatE bharatarshabha-
na hy AtmA SakyatE hantum drishTAntopagato hy asau
kaS cic ca kritakah putrah samgrahAd Eva lakshyatE-
na tatra rEtah kshEtram vA pramANam syAd yudhishThira
yudhishThira uvAca: kIdriSah kritakah putrah samgrahAd Eva lakshyatE-
Sukram kshEtram pramANam vA yatra lakshyEta bhArata
AnuSAsana Parva 049 020 bhIshma uvAca
mAtApitribhyAm samtyaktam pathi yam tu pralakshayEt-
na cAsya mAtApitarau gnAyEtE sa hi kritrimah
AnuSAsana Parva 049 021 asvAmikasya svAmitvam yasmin sampratilakshayEt-
savarNas tam ca poshEta savarNas tasya jAyatE
yudhishThira uvAca: katham asya prayoktavyah samskArah kasya vA katham-
dEyA kanyA katham cEti tan mE brUhi pitAmaha
bhIshma uvAca: Atmavat tasya kurvIta samskAram svAmivat tathA
tyakto mAtApitribhyAm yah savarNam pratipadyatE-
tad gotravarNatas tasya kuryAt samskAram acyuta
atha dEyA tu kanyA syAt tadvarNEna yudhishThira-
samskartum mAtrigotram ca mAtrivarNaviniScayE
AnuSAsana Parva 049 026 kAnInAdhyUDhajau cApi vijJEyau putrakilbishau-
tAv api svAv iva sutau samskAryAv iti niScayah
kshEtrajo vApy apasado yE adhyUDhAs tEshu cApy atha-
Atmavad vai prayunjIran samskAram brahmaNAdayah
dharmaSAstrEshu varNAnAm niScayo ayam pradriSyatE-
Etat tE sarvam AkhyAtam kim bhUyah Srotum icchasi
AnuSAsana Parva 050 001 yudhishThira uvAca
AnuSAsana Parva 050 001 darSanE kIdriSah snEhah samvAsE ca pitAmaha-
mahAbhAgyam gavAm caiva tan mE brUhi pitAmaha
bhIshma uvAca: hanta tE kathayishyAmi purAvrittam mahAdyutE-
nahushasya ca samvAdam maharshES cyavanasya ca
purA maharshiS cyavano bhArgavo bharatarshabha-
udavAsakritArambho babhUva sumahAvratah
nihatya mAnam krodham ca praharsham Sokam Eva ca-
varshANi dvAdaSa munir jalavAsE dhritavratah
Adadhat sarvabhUtEshu visrambham paramam Subham-
jalEcarEshu sattvEshu SItaraSmir iva prabhuh
AnuSAsana Parva 050 006 sthANubhUtah Sucir bhUtvA daivatEbhyah praNamya ca-
gangAyamunayor madhyE jalam sampravivESa ha
gangAyamunayor vEgam suBhimam Bhimanihsvanam-
pratijagrAha SirasA vAtavEgasamam javE
gangA ca yamunA caiva saritaS cAnugAs tayoh-
pradakshiNam rishim cakrur na cainam paryapIDayan
antarjalE sa sushvApa kAshThabhUto mahAmunih-
tataS cordhvasthito dhImAn abhavad bharatarshabha

114:--


tam jAlEnoddhritam drishTvA tE tadA vEdapAragam-
sarvE prAnjalayo dASAh Sirobhih prApatan bhuvi
AnuSAsana Parva 050 021 parikhEdaparitrAsAj jAlasyAkarshaNEna ca-
matsyA babhUvur vyApannAh sthalasamkarshaNEna ca
sa munis tat tadA drishTvA matsyAnAm kadanam kritam-
babhUva kripayAvishTo nihSvasamS ca punah punah
nishAdA Ucuh
agnAnAd yat kritam pApam prasAdam tatra nah kuru-
karavAma priyam kim tE tan no brUhi mahAmunE
bhIshma uvAca: ity ukto matsyamadhyasthaS cyavano vAkyam abravIt-
yo mE adya paramah kAmas tam SriNudhvam samAhitAh
prANotsargam vikrayam vA matsyair yAsyAmy aham saha-
samvAsAn notsahE tyaktum salilAdhyushitAn imAn
AnuSAsana Parva 050 026 ity uktAs tE nishAdAs tu subhriSam bhayakampitAh-
sarvE vishaNNavadanA nahushAya nyavEdayan
AnuSAsana Parva 051 001 bhIshma uvAca
AnuSAsana Parva 051 001 nahushas tu tatah SrutvA cyavanam tam tathAgatam-
tvaritah prayayau tatra sahAmAtyapurohitah
Saucam kritvA yathAnyAyam prAnjalih prayato nripah-
AtmAnam AcacakshE ca cyavanAya mahAtmanE
arcayAm Asa tam cApi tasya rAgnah purohitah-
satyavratam mahAbhAgam dEvakalpam viSAm patE
nahusha uvAca: karavANi priyam kim tE tan mE vyAkhyAtum arhasi-
sarvam kartAsmi bhagavan yady api syAt sudushkaram
cyavana uvAca: SramENa mahatA yuktAh kaivartA matsyajIvinah-
mama mUlyam prayacchaibhyo matsyAnAm vikrayaih saha
AnuSAsana Parva 051 006 nahusha uvAca
AnuSAsana Parva 051 006 sahasram dIyatAm mUlyam nishAdEbhyah purohita-
nishkrayArtham bhagavato yathAha bhrigunandanah
cyavana uvAca: sahasram nAham arhAmi kim vA tvam manyasE nripa-
sadriSam dIyatAm mUlyam svabuddhyA niScayam kuru
nahusha uvAca: sahasrANAm Satam kshipram nishAdEbhyah pradIyatAm-
syAd Etat tu bhavEn mUlyam kim vAnyan manyatE bhavAn
cyavana uvAca: nAham SatasahasrENa nimEyah pArthivarshabha-
dIyatAm sadriSam mUlyam amAtyaih saha cintaya
AnuSAsana Parva 051 010 nahusha uvAca
koTih pradIyatAm mUlyam nishAdEbhyah purohita-
yad Etad api naupamyam ato bhUyah pradIyatAm
AnuSAsana Parva 051 011 cyavana uvAca
AnuSAsana Parva 051 011 rAjan nArhAmy aham koTim bhUyo vApi mahAdyutE-
sadriSam dIyatAm mUlyam brahmaNaih saha cintaya
nahusha uvAca: ardharAjyam samagram vA nishAdEbhyah pradIyatAm-
Etan mUlyam aham manyE kim vAnyan manyasE dvija
cyavana uvAca: ardharAjyam samagram vA nAham arhAmi pArthiva-
sadriSam dIyatAm mUlyam rishibhih saha cintyatAm
bhIshma uvAca: maharshEr vacanam SrutvA nahusho duhkhakarSitah-
sa cintayAm Asa tadA sahAmAtyapurohitah
tatra tv anyo vanacarah kaS cin mUlaphalASanah-
nahushasya samIpastho gavijAto abhavan munih
AnuSAsana Parva 051 016 sa samAbhAshya rAjAnam abravId dvijasattamah-
toshayishyAmy aham vipram yathA tushTo bhavishyati
nAham mithyAvaco brUyAm svairEshv api kuto anyathA-
bhavato yad aham brUyAm tat kAryam aviSaGkayA
nahusha uvAca: bravItu bhagavAn mUlyam maharshEh sadriSam bhrigoh-
paritrAyasva mAm asmAd vishayam ca kulam ca mE
hanyAd dhi bhagavAn kruddhas trailokyam api kEvalam-
kim punar mAm tapohInam bAhuvIryaparAyaNam

115:--


agAdhE ambhasi magnasya sAmAtyasya sahartvijah-
plavo bhava maharshE tvam kuru mUlyaviniScayam
AnuSAsana Parva 051 021 bhIshma uvAca
AnuSAsana Parva 051 021 nahushasya vacah SrutvA gavijAtah pratApavAn-
uvAca harshayan sarvAn amAtyAn pArthivam ca tam
anarghEyA mahArAja dvijA varNamahattamAh-
gAvaS ca prithivIpAla gaur mUlyam parikalpyatAm
nahushas tu tatah SrutvA maharshEr vacanam nripa-
harshENa mahatA yuktah sahAmAtyapurohitah
abhigamya bhrigoh putram cyavanam samSitavratam-
idam provAca nripatE vAcA samtarpayann iva
uttishThottishTha viprarshE gavA krIto asi bhArgava-
Etan mUlyam aham manyE tava dharmabhritAm vara
AnuSAsana Parva 051 026 cyavana uvAca
AnuSAsana Parva 051 026 uttishThAmy Esha rAjEndra samyak krIto asmi tE anagha-
gobhis tulyam na paSyAmi dhanam kim cid ihAcyuta
kIrtanam SravaNam dAnam darSanam cApi pArthiva-
gavAm praSasyatE vIra sarvapApaharam Sivam
gAvo lakshmyAh sadA mUlam goshu pApmA na vidyatE-
annam Eva sadA gAvo dEvAnAm paramam havih
svAhAkAravashaTkArau goshu nityam pratishThitau-
gAvo yagnapraNEtryo vai tathA yagnasya tA mukham

116:--


amritam hy akshayam divyam ksharanti ca vahanti ca-
amritAyatanam caitAh sarvalokanamaskritAh
AnuSAsana Parva 051 031 tEjasA vapushA caiva gAvo vahnisamA bhuvi-
gAvo hi sumahat tEjah prANinAm ca sukhapradAh
nivishTam gokulam yatra SvAsam muncati nirbhayam-
virAjayati tam dESam pApmAnam cApakarshati
gAvah svargasya sopAnam gAvah svargE api pUjitAh-
gAvah kAmadughA dEvyo nAnyat kim cit param smritam
ity Etad goshu mE proktam mAhAtmyam pArthivarshabha-
guNaikadESavacanam Sakyam pArAyaNam na tu
nishAdA Ucuh
darSanam kathanam caiva sahAsmAbhih kritam munE-
satAm saptapadam mitram prasAdam nah kuru prabho
AnuSAsana Parva 051 036 havImshi sarvANi yathA hy upabhuGktE hutASanah-
Evam tvam api dharmAtman purushAgnih pratApavAn
prasAdayAmahE vidvan bhavantam praNatA vayam-
anugrahArtham asmAkam iyam gauh pratigrihyatAm
cyavana uvAca: kripaNasya ca yac cakshur munEr ASIvishasya ca-
naram samUlam dahati kaksham agnir iva jvalan
pratigrihNAmi vo dhEnum kaivartA muktakilbishAh-
divam gacchata vai kshipram matsyair jAloddhritaih saha
AnuSAsana Parva 051 040 bhIshma uvAca
tatas tasya prasAdAt tE maharshEr bhAvitAtmanah-
nishAdAs tEna vAkyEna saha matsyair divam yayuh
AnuSAsana Parva 051 041 tatah sa rAjA nahusho vismitah prEkshya dhIvarAn-
ArohamANAms tridivam matsyAmS ca bharatarshabha
tatas tau gavijaS caiva cyavanaS ca bhrigUdvahah-
varAbhyAm anurUpAbhyAm chandayAm Asatur nripam
tato rAjA mahAvIryo nahushah prithivIpatih-
param ity abravIt prItas tadA bharatasattama
tato jagrAha dharmE sa sthitim indranibho nripah-
tathEti coditah prItas tAv rishI pratyapUjayat
samAptadIkshaS cyavanas tato agacchat svam ASramam-
gavijaS ca mahAtEjAh svam ASramapadam yayau
AnuSAsana Parva 051 046 nishAdAS ca divam jagmus tE ca matsyA janAdhipa-
nahusho api varam labdhvA pravivESa puram svakam
Etat tE kathitam tAta yan mAm tvam paripricchasi-
darSanE yAdriSah snEhah samvAsE ca yudhishThira
mahAbhAgyam gavAm caiva tathA dharmaviniScayam-
kim bhUyah kathyatAm vIra kim tE hridi vivakshitam
AnuSAsana Parva 052 001 yudhishThira uvAca
AnuSAsana Parva 052 001 samSayo mE mahAprAgna sumahAn sAgaropamah-
tan mE SriNu mahAbAho SrutvA cAkhyAtum arhasi
kautUhalam mE sumahaj jAmadagnyam prati prabho-
rAmam dharmabhritAm SrEshTham tan mE vyAkhyAtum arhasi
katham Esha samutpanno rAmah satyaparAkramah-
katham brahmarshivamSE ca kshatradharmA vyajAyata
tad asya sambhavam rAjan nikhilEnAnukIrtaya-
kauSikAc ca katham vamSAt kshatrAd vai brahmaNo abhavat
aho prabhAvah sumahAn AsId vai sumahAtmanoh-
rAmasya ca naravyAghra viSvAmitrasya caiva ha
AnuSAsana Parva 052 006 katham putrAn atikramya tEshAm naptrishv athAbhavat-
Esha doshah sutAn hitvA tan mE vyAkhyAtum arhasi
bhIshma uvAca: atrApy udAharantImam itihAsam purAtanam-
cyavanasya ca samvAdam kuSikasya ca bhArata
Etam dosham purA drishTvA bhArgavaS cyavanas tadA-
AgAminam mahAbuddhih svavamSE munipumgavah
samcintya manasA sarvam guNadoshabalAbalam-
dagdhukAmah kulam sarvam kuSikAnAm tapodhanah

117:--


pavitram agryam jagatah pratishThA; divaukasAm mAtaro athApramEyAh-
anvAlabhEd dakshiNato vrajEc ca; dadyAc ca pAtrE prasamIkshya kAlam
AnuSAsana Parva 079 011 dhEnum savatsAm kapilAm bhUriSringAm; kAmsyopadohAm vasanottarIyAm-
pradAya tAm gAhati durvigAhyAm; yAmyAm sabhAm vItabhayo manushyah
surUpA bahurUpAS ca viSvarUpAS ca mAtarah-
gAvo mAm upatishThantAm iti nityam prakIrtayEt
nAtah puNyataram dAnam nAtah puNyataram phalam-
nAto viSishTam lokEshu bhUtam bhavitum arhati
tvacA lomnAtha SringaiS ca vAlaih kshIrENa mEdasA-
yagnam vahanti sambhUya kim asty abhyadhikam tatah
yayA sarvam idam vyAptam jagat sthAvarajangamam-
tAm dhEnum SirasA vandE bhUtabhavyasya mAtaram
AnuSAsana Parva 079 016 guNavacanasamuccayaikadESo; nrivara mayaisha gavAm prakIrtitas tE-
na hi param iha dAnam asti gobhyo; bhavanti na cApi parAyaNam tathAnyat
bhIshma uvAca: param idam iti bhUmipo vicintya; pravaram rishEr vacanam tato mahAtmA-
vyasrijata niyatAtmavAn dvijEbhyah; subahu ca godhanam AptavAmS ca lokAn
AnuSAsana Parva 080 001 yudhishThira uvAca
AnuSAsana Parva 080 001 pavitrANAm pavitram yac chrEshTham lokE ca yad bhavEt-
pAvanam paramam caiva tan mE brUhi pitAmaha
bhIshma uvAca: gAvo mahArthAh puNyAS ca tArayanti ca mAnavAn-
dhArayanti prajAS cEmAh payasA havishA tathA
na hi puNyatamam kim cid gobhyo bharatasattama-
EtAh pavitrAh puNyAS ca trishu lokEshv anuttamAh
dEvAnAm uparishTAc ca gAvah prativasanti vai-
dattvA caitA narapatE yAnti svargam manIshiNah
mAndhAtA yauvanASvaS ca yayAtir nahushas tathA-
gAvo dadantah satatam sahasraSatasammitAh
E gatAh paramakam sthAnam dEvair api sudurlabham
AnuSAsana Parva 080 006 api cAtra purAvrittam kathayishyAmi tE anagha
rishINAm uttamam dhImAn krishNadvaipAyanam Sukah-
abhivAdyAhnikam kritvA Sucih prayatamAnasah
E pitaram paripapraccha drishTalokaparAvaram
ko yagnah sarvayagnAnAm varishTha upalakshyatE-
kim ca kritvA param svargam prApnuvanti manIshiNah
kEna dEvAh pavitrENa svargam aSnanti vA vibho-
kim ca yagnasya yagnatvam kva ca yagnah pratishThitah

118:--


dushTA himsyAd iyam pApA yushmAn praty agnisambhavA-
tasmAd asmy Agato viprA vAsavam mAm nibodhata
AnuSAsana Parva 095 081 alobhAd akshayA lokAh prAptA vah sArvakAmikAh-
uttishThadhvam itah kshipram tAn avApnuta vai dvijAh
bhIshma uvAca: tato maharshayah prItAs tathEty uktvA puramdaram-
sahaiva tridaSEndrENa sarvE jagmus trivishTapam
Evam EtE mahAtmAno bhogair bahuvidhair api-
kshudhA paramayA yuktAS chandyamAnA mahAtmabhih
E naiva lobham tadA cakrus tatah svargam avApnuvan
tasmAt sarvAsv avasthAsu naro lobham vivarjayEt-
Esha dharmah paro rAjann alobha iti viSrutah
idam narah saccaritam samavAyEshu kIrtayEt-
sukhabhAgI ca bhavati na ca durgANy avApnutE
AnuSAsana Parva 095 086 prIyantE pitaraS cAsya rishayo dEvatAs tathA-
yaSodharmArthabhAgI ca bhavati prEtya mAnavah
AnuSAsana Parva 096 001 bhIshma uvAca
AnuSAsana Parva 096 001 atraivodAharantImam itihAsam purAtanam-
yad vrittam tIrthayAtrAyAm Sapatham prati tac chriNu
pushkarArtham kritam stainyam purA bharatasattama-
rAjarshibhir mahArAja tathaiva ca dvijarshibhih
rishayah samEtAh paScimE vai prabhAsE; samAgatA mantram amantrayanta-
carAma sarvE prithivIm puNyatIrthAm; tan nah kAryam hanta gacchAma sarvE
Sukro angirAS caiva kaviS ca vidvAms; tathAgastyo nAradaparvatau ca-
bhrigur vasishThah kaSyapo gautamaS ca; viSvAmitro jamadagniS ca rAjan
rishis tathA gAlavo athAshTakaS ca; bharadvAjo arundhatI vAlakhilyAh-
Sibir dilIpo nahusho ambarIsho; rAjA yayAtir dhundhumAro atha pUruh
AnuSAsana Parva 096 006 jagmuh puraskritya mahAnubhAvam; Satakratum vritrahaNam narEndra-
tIrthAni sarvANi parikramanto; mAghyAm yayuh kauSikIm puNyatIrthAm
sarvEshu tIrthEshv atha dhUtapApA; jagmus tato brahmasarah supuNyam-
dEvasya tIrthE jalam agnikalpA; vigAhya tE bhuktabisaprasUnAh
kE cid bisAny akhanams tatra rAjann; anyE mriNAlAny akhanams tatra viprAh-
athApaSyan pushkaram tE hriyantam; hradAd agastyEna samuddhritam vai
tAn Aha sarvAn rishimukhyAn agastyah; kEnAdattam pushkaram mE sujAtam-
yushmAJ SaGkE dIyatAm pushkaram mE; na vai bhavanto hartum arhanti padmam

119:--


SriNomi kAlo himsatE dharmavIryam; sEyam prAptA vardhatE dharmapIDA-
purAdharmo vardhatE nEha yAvat; tAvad gacchAmi paralokam cirAya
AnuSAsana Parva 096 011 purA vEdAn brahmaNA grAmamadhyE; ghushTasvarA vrishalAJ SrAvayanti-
purA rAjA vyavahArAn adharmyAn; paSyaty aham paralokam vrajAmi
purAvarAn pratyavarAn garIyaso; yAvan narA nAvamamsyanti sarvE-
tamottaram yAvad idam na vartatE; tAvad vrajAmi paralokam cirAya
purA prapaSyAmi parENa martyAn; balIyasA durbalAn bhujyamAnAn-
tasmAd yAsyAmi paralokam cirAya; na hy utsahE drashTum IdriG nrilokE
tam Ahur ArtA rishayo maharshim; na tE vayam pushkaram corayAmah-
mithyAbhishango bhavatA na kAryah; SapAma tIkshNAJ SapathAn maharshE
tE niScitAs tatra maharshayas tu; sammanyanto dharmam Evam narEndra-
tato aSapaJ SapathAn paryayENa; sahaiva tE pArthiva putrapautraih
AnuSAsana Parva 096 016 bhrigur uvAca
AnuSAsana Parva 096 016 pratyAkroSEd ihAkrushTas tADitah pratitADayEt-
khAdEc ca prishThamAmsAni yas tE harati pushkaram
vasishTha uvAca: asvAdhyAyaparo lokE SvAnam ca parikarshatu-
purE ca bhikshur bhavatu yas tE harati pushkaram
kaSyapa uvAca: sarvatra sarvam paNatu nyAsE lobham karotu ca-
kUTasAkshitvam abhyEtu yas tE harati pushkaram
gautama uvAca: jIvatv ahamkrito buddhyA vipaNatv adhamEna sah-
karshako matsarI cAstu yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 020 angirA uvAca
aSucir brahmakUTo astu SvAnam ca parikarshatu-
brahmahAnikritiS cAstu yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 021 dhundhumAra uvAca
AnuSAsana Parva 096 021 akritajJo astu mitrANAm SUdrAyAm tu prajAyatu-
Ekah sampannam aSnAtu yas tE harati pushkaram
pUrur uvAca: cikitsAyAm pracaratu bhAryayA caiva pushyatu-
SvaSurAt tasya vrittih syAd yas tE harati pushkaram
dilIpa uvAca: udapAnaplavE grAmE brahmaNo vrishalIpatih-
tasya lokAn sa vrajatu yas tE harati pushkaram
Sukra uvAca: prishThamAmsam samaSnAtu divA gacchatu maithunam-
prEshyo bhavatu rAgnaS ca yas tE harati pushkaram
jamadagnir uvAca: anadhyAyEshv adhIyIta mitram SrAddhE ca bhojayEt-
SrAddhE SUdrasya cASnIyAd yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 026 Sibir uvAca
AnuSAsana Parva 096 026 anAhitAgnir mriyatAm yajJE vighnam karotu ca-
tapasvibhir virudhyEta yas tE harati pushkaram
yayAtir uvAca: anritau jaTI vratinyAm vai bhAryAyAm samprajAyatu-
nirAkarotu vEdAmS ca yas tE harati pushkaram
nahusha uvAca: atithim grihastho nudatu kAmavritto astu dIkshitah-
vidyAm prayacchatu bhrito yas tE harati pushkaram
ambarIsha uvAca: nriSamsas tyaktadharmo astu strIshu gnAtishu goshu ca-
brahmaNam cApi jahatu yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 030 nArada uvAca
gUDho agnAnI bahih SAstram paThatAm visvaram padam-
garIyaso avajAnAtu yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 031 nAbhAga uvAca
AnuSAsana Parva 096 031 anritam bhAshatu sadA sadbhiS caiva virudhyatu-
SulkEna kanyAm dadatu yas tE harati pushkaram
kavir uvAca: padA sa gAm tADayatu sUryam ca prati mEhatu-
SaraNAgatam ca tyajatu yas tE harati pushkaram
viSvAmitra uvAca: karotu bhritako avarshAm rAgnaS cAstu purohitah-
ritvig astu hy ayAjyasya yas tE harati pushkaram
parvata uvAca: grAmE cAdhikritah so astu kharayAnEna gacchatu-
Sunah karshatu vrittyarthE yas tE harati pushkaram
bharadvAja uvAca: sarvapApasamAdAnam nriSamsE cAnritE ca yat-
tat tasyAstu sadA pApam yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 036 ashTaka uvAca
AnuSAsana Parva 096 036 sa rAjAstv akritapragnah kAmavrittiS ca pApakrit-
adharmENAnuSAstUrvIm yas tE harati pushkaram
gAlava uvAca: pApishThEbhyas tv anarghArhah sa naro astu svapApakrit-
dattvA dAnam kIrtayatu yas tE harati pushkaram
arundhaty uvAca: SvaSrvApavAdam vadatu bhartur bhavatu durmanAh-
EkA svAdu samaSnAtu yA tE harati pushkaram
vAlakhilyA Ucuh
EkapAdEna vrittyartham grAmadvArE sa tishThatu-
dharmagnas tyaktadharmo astu yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 040 paSusakha uvAca
agnihotram anAdritya sukham svapatu sa dvijah-
parivrAT kAmavritto astu yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 041 surabhy uvAca
AnuSAsana Parva 096 041 bAlvajEna nidAnEna kAmsyam bhavatu dohanam-
duhyEta paravatsEna yA tE harati pushkaram
bhIshma uvAca: tatas tu taih Sapathaih SapyamAnair; nAnAvidhair bahubhih kauravEndra-
sahasrAksho dEvarAT samprahrishTah; samIkshya tam kopanam vipramukhyam
athAbravIn maghavA pratyayam svam; samAbhAshya tam rishim jAtarosham-
brahmarshidEvarshinriparshimadhyE; yat tan nibodhEha mamAdya rAjan
Sakra uvAca: adhvaryavE duhitaram dadAtu; cchandogE vA caritabrahmacaryE-
AtharvaNam vEdam adhItya viprah; snAyIta yah pushkaram AdadAti
sarvAn vEdAn adhIyIta puNyaSIlo astu dhArmikah-
brahmaNah sadanam yAtu yas tE harati pushkaram
AnuSAsana Parva 096 046 agastya uvAca
AnuSAsana Parva 096 046 ASIrvAdas tvayA proktah Sapatho balasUdana-
dIyatAm pushkaram mahyam Esha dharmah sanAtanah
indra uvAca: na mayA bhagaval lobhAd dhritam pushkaram adya vai-
dharmam tu SrotukAmEna hritam na kroddhum arhasi
dharmah Srutisamutkarsho dharmasEtur anAmayah-
Arsho vai SASvato nityam avyayo ayam mayA Srutah
tad idam grihyatAm vidvan pushkaram munisattama-
atikramam mE bhagavan kshantum arhasy anindita

120:--


kAryA rudhiramAmsADhyA balayo yaksharakshasAm-
surAsavapuraskArA lAjollEpanabhUshitAh
AnuSAsana Parva 101 061 nAgAnAm dayitA nityam padmotpalavimiSritAh-
tilAn guDasusampannAn bhUtAnAm upahArayEt
agradAtAgrabhogI syAd balavarNasamanvitah-
tasmAd agram prayacchEta dEvEbhyah pratipUjitam
jvalaty aharaho vESma yAS cAsya grihadEvatAh-
tAh pUjyA bhUtikAmEna prasritAgrapradAyinA
ity Etad asurEndrAya kAvyah provAca bhArgavah-
suvarNAya manuh prAha suvarNo nAradAya ca
nArado api mayi prAha guNAn EtAn mahAdyutE-
tvam apy Etad viditvEha sarvam Acara putraka
AnuSAsana Parva 102 001 yudhishThira uvAca
AnuSAsana Parva 102 001 Srutam mE bharataSrEshTha pushpadhUpapradAyinAm-
phalam balividhAnE ca tad bhUyo vaktum arhasi
dhUpapradAnasya phalam pradIpasya tathaiva ca-
balayaS ca kimartham vai kshipyantE grihamEdhibhih
bhIshma uvAca: atrApy udAharantImam itihAsam purAtanam-
nahusham prati samvAdam agastyasya bhrigos tathA
nahusho hi mahArAja rAjarshih sumahAtapAh-
dEvarAjyam anuprAptah sukritEnEha karmaNA
tatrApi prayato rAjan nahushas tridivE vasan-
mAnushIS caiva divyAS ca kurvANo vividhAh kriyAh
AnuSAsana Parva 102 006 mAnushyas tatra sarvAh sma kriyAs tasya mahAtmanah-
pravrittAs tridivE rAjan divyAS caiva sanAtanAh
agnikAryANi samidhah kuSAh sumanasas tathA-
balayaS cAnnalAjAbhir dhUpanam dIpakarma ca
sarvam tasya grihE rAgnah prAvartata mahAtmanah-
japayagnAn manoyagnAms tridivE api cakAra sah
daivatAny arcayamS cApi vidhivat sa surESvarah-
sarvANy Eva yathAnyAyam yathApUrvam arimdama

121:--


athEndrasya bhavishyatvAd ahamkAras tam AviSat-
sarvAS caiva kriyAs tasya paryahIyanta bhUpatE
AnuSAsana Parva 102 011 sa rishIn vAhayAm Asa varadAnamadAnvitah-
parihInakriyaS cApi durbalatvam upEyivAn
tasya vAhayatah kAlo munimukhyAms tapodhanAn-
ahamkArAbhibhUtasya sumahAn atyavartata
atha paryAyaSa rishIn vAhanAyopacakramE-
paryAyaS cApy agastyasya samapadyata bhArata
athAgamya mahAtEjA bhrigur brahmavidAm varah-
agastyam ASramastham vai samupEtyEdam abravIt
Evam vayam asatkAram dEvEndrasyAsya durmatEh-
nahushasya kimartham vai marshayAma mahAmunE
AnuSAsana Parva 102 016 agastya uvAca
AnuSAsana Parva 102 016 katham Esha mayA Sakyah Saptum yasya mahAmunE-
varadEna varo datto bhavato viditaS ca sah
yo mE drishTipatham gacchEt sa mE vaSyo bhavEd iti-
ity anEna varo dEvAd yAcito gacchatA divam
Evam na dagdhah sa mayA bhavatA ca na samSayah-
anyEnApy rishimukhyEna na Sapto na ca pAtitah
amritam caiva pAnAya dattam asmai purA vibho-
mahAtmanE tadartham ca nAsmAbhir vinipAtyatE

122:--


prAyacchata varam dEvah prajAnAm duhkhakArakam-
dvijEshv adharmayuktAni sa karoti narAdhamah
AnuSAsana Parva 102 021 atra yat prAptakAlam nas tad brUhi vadatAm vara-
bhavAmS cApi yathA brUyAt kurvImahi tathA vayam
bhrigur uvAca: pitAmahaniyogEna bhavantam aham Agatah-
pratikartum balavati nahushE darpam AsthitE
adya hi tvA sudurbuddhI rathE yokshyati dEvarAT-
adyainam aham udvrittam karishyE anindram ojasA
adyEndram sthApayishyAmi paSyatas tE Satakratum-
samcAlya pApakarmANam indrasthAnAt sudurmatim
adya cAsau kudEvEndras tvAm padA dharshayishyati-
daivopahatacittatvAd AtmanASAya mandadhIh
AnuSAsana Parva 102 026 vyutkrAntadharmam tam aham dharshaNAmarshito bhriSam-
ahir bhavasvEti rushA SapsyE pApam dvijadruham
tata Enam sudurbuddhim dhikSabdAbhihatatvisham-
dharaNyAm pAtayishyAmi prEkshatas tE mahAmunE
nahusham pApakarmANam aiSvaryabalamohitam-
yathA ca rocatE tubhyam tathA kartAsmy aham munE
Evam uktas tu bhriguNA maitrAvaruNir avyayah-
agastyah paramaprIto babhUva vigatajvarah
AnuSAsana Parva 103 001 yudhishThira uvAca
AnuSAsana Parva 103 001 katham sa vai vipannaS ca katham vai pAtito bhuvi-
katham cAnindratAm prAptas tad bhavAn vaktum arhati
bhIshma uvAca: Evam tayoh samvadatoh kriyAs tasya mahAtmanah-
sarvA EvAbhyavartanta yA divyA yAS ca mAnushAh
tathaiva dIpadAnAni sarvopakaraNAni ca-
balikarma ca yac cAnyad utsEkAS ca prithagvidhAh
E sarvAs tasya samutpannA dEvarAjJo mahAtmanah
dEvalokE nrilokE ca sadAcArA budhaih smritAh-
tE cEd bhavanti rAjEndra ridhyantE grihamEdhinah
E dhUpapradAnair dIpaiS ca namaskArais tathaiva ca
yathA siddhasya cAnnasya dvijAyAgram pradIyatE-
balayaS ca grihoddESE atah prIyanti dEvatAh
AnuSAsana Parva 103 006 yathA ca grihiNas tosho bhavEd vai balikarmaNA-
tathA SataguNA prItir dEvatAnAm sma jAyatE
Evam dhUpapradAnam ca dIpadAnam ca sAdhavah-
praSamsanti namaskArair yuktam AtmaguNAvaham
snAnEnAdbhiS ca yat karma kriyatE vai vipaScitA-
namaskAraprayuktEna tEna prIyanti dEvatAh
E grihyAS ca dEvatAh sarvAh prIyantE vidhinArcitAh
ity EtAm buddhim AsthAya nahushah sa narESvarah-
surEndratvam mahat prApya kritavAn Etad adbhutam

123:--


kasya cit tv atha kAlasya bhAgyakshaya upasthitE-
sarvam Etad avagnAya na cakAraitad IdriSam
AnuSAsana Parva 103 011 tatah sa parihINo abhUt surEndro balikarmatah-
dhUpadIpodakavidhim na yathAvac cakAra ha
AnuSAsana Parva 103 011E tato asya yagnavishayo rakshobhih paryabAdhyata
athAgastyam rishiSrEshTham vAhanAyAjuhAva ha-
drutam sarasvatIkUlAt smayann iva mahAbalah
tato bhrigur mahAtEjA maitrAvaruNim abravIt-
nimIlayasva nayanE jaTA yAvad viSAmi tE
sthANubhUtasya tasyAtha jaTAh prAviSad acyutah-
bhriguh sa sumahAtEjAh pAtanAya nripasya ha
tatah sa dEvarAT prAptas tam rishim vAhanAya vai-
tato agastyah surapatim vAkyam Aha viSAm patE
AnuSAsana Parva 103 016 yojayasvEndra mAm kshipram kam ca dESam vahAmi tE-
yatra vakshyasi tatra tvAm nayishyAmi surAdhipa
ity ukto nahushas tEna yojayAm Asa tam munim-
bhrigus tasya jaTAsamstho babhUva hrishito bhriSam
na cApi darSanam tasya cakAra sa bhrigus tadA-
varadAnaprabhAvajJo nahushasya mahAtmanah
na cukopa sa cAgastyo yukto api nahushENa vai-
tam tu rAjA pratodEna codayAm Asa bhArata

124:--


na cukopa sa dharmAtmA tatah pAdEna dEvarAT-
agastyasya tadA kruddho vAmEnAbhyahanac chirah
AnuSAsana Parva 103 021 tasmiJ Sirasy abhihatE sa jaTAntargato bhriguh-
SaSApa balavat kruddho nahusham pApacEtasam
bhrigur uvAca: yasmAt padAhanah krodhAc chirasImam mahAmunim-
tasmAd ASu mahIm gaccha sarpo bhUtvA sudurmatE
ity uktah sa tadA tEna sarpo bhUtvA papAta ha-
adrishTEnAtha bhriguNA bhUtalE bharatarshabha
bhrigum hi yadi so adrAkshIn nahushah prithivIpatE-
na sa Sakto abhavishyad vai pAtanE tasya tEjasA
sa tu tais taih pradAnaiS ca tapobhir niyamais tathA-
patito api mahArAja bhUtalE smritimAn abhUt
E prasAdayAm Asa bhrigum SApAnto mE bhavEd iti
AnuSAsana Parva 103 026 tato agastyah kripAvishTah prAsAdayata tam bhrigum-
SApAntArtham mahArAja sa ca prAdAt kripAnvitah
bhrigur uvAca: rAjA yudhishThiro nAma bhavishyati kurUdvahah-
sa tvAm mokshayitA SApAd ity uktvAntaradhIyata
agastyo api mahAtEjAh kritvA kAryam Satakratoh-
svam ASramapadam prAyAt pUjyamAno dvijAtibhih
nahusho api tvayA rAjams tasmAc chApAt samuddhritah-
jagAma brahmasadanam paSyatas tE janAdhipa

125:--


tadA tu pAtayitvA tam nahusham bhUtalE bhriguh-
jagAma brahmasadanam brahmaNE ca nyavEdayat
AnuSAsana Parva 103 031 tatah Sakram samAnAyya dEvAn Aha pitAmahah-
varadAnAn mama surA nahusho rAjyam AptavAn
AnuSAsana Parva 103 031E sa cAgastyEna kruddhEna bhramSito bhUtalam gatah
na ca Sakyam vinA rAgnA surA vartayitum kva cit-
tasmAd ayam punah Sakro dEvarAjyE abhishicyatAm
Evam sambhAshamANam tu dEvAh pArtha pitAmaham-
Evam astv iti samhrishTAh pratyUcus tE pitAmaham
so abhishikto bhagavatA dEvarAjyEna vAsavah-
brahmaNA rAjaSArdUla yathApUrvam vyarocata
Evam Etat purAvrittam nahushasya vyatikramAt-
sa ca tair Eva samsiddho nahushah karmabhih punah
AnuSAsana Parva 103 036 tasmAd dIpAh pradAtavyAh sAyam vai grihamEdhibhih-
divyam cakshur avApnoti prEtya dIpapradAyakah
AnuSAsana Parva 103 036E pUrNacandrapratIkASA dIpadAS ca bhavanty uta
yAvad akshinimEshANi jvalatE tAvatIh samAh-
rUpavAn dhanavAmS cApi naro bhavati dIpadah
AnuSAsana Parva 104 001 yudhishThira uvAca
AnuSAsana Parva 104 001 brahmaNasvAni yE mandA haranti bharatarshabha-
nriSamsakAriNo mUDhAh kva tE gacchanti mAnavAh
bhIshma uvAca: atrApy udAharantImam itihAsam purAtanam-
caNDAlasya ca samvAdam kshatrabandhoS ca bhArata
rAjanya uvAca: vriddharUpo asi caNDAla bAlavac ca vicEshTasE-
SvakharANAm rajahsEvI kasmAd udvijasE gavAm
sAdhubhir garhitam karma caNDAlasya vidhIyatE-
kasmAd gorajasA dhvastam apAm kuNDE nishincasi
caNDAla uvAca: brahmaNasya gavAm rAjan hriyatInAm rajah purA-
somam uddhvamsayAm Asa tam somam yE apiban dvijAh
AnuSAsana Parva 104 006 dIkshitaS ca sa rAjApi kshipram narakam AviSat-
saha tair yAjakaih sarvair brahmasvam upajIvya tat
yE api tatrApiban kshIram ghritam dadhi ca mAnavAh-
brahmaNAh saharAjanyAh sarvE narakam AviSan
jaghnus tAh payasA putrAms tathA pautrAn vidhunvatIh-
paSUn avEkshamANAS ca sAdhuvrittEna dampatI
aham tatrAvasam rAjan brahmacArI jitEndriyah-
tAsAm mE rajasA dhvastam bhaiksham AsIn narAdhipa

126:--


kaumudE tu viSEshENa SuklapakshE narAdhipa-
varjayEt sarvamAmsAni dharmo hy atra vidhIyatE
AnuSAsana Parva 116 061 caturo vArshikAn mAsAn yo mAmsam parivarjayEt-
catvAri bhadrANy Apnoti kIrtim Ayur yaSo balam
atha vA mAsam apy Ekam sarvamAmsAny abhakshayan-
atItya sarvaduhkhAni sukhI jIvEn nirAmayah
yE varjayanti mAmsAni mAsaSah pakshaSo api vA-
tEshAm himsAnivrittAnAm brahmaloko vidhIyatE
mAmsam tu kaumudam paksham varjitam pArtha rAjabhih-
sarvabhUtAtmabhUtais tair vignAtArthaparAvaraih
nAbhAgEnAmbarIshENa gayEna ca mahAtmanA-
AyushA cAnaraNyEna dilIparaghupUrubhih
AnuSAsana Parva 116 066 kArtavIryAniruddhAbhyAm nahushENa yayAtinA-
nrigENa vishvagaSvEna tathaiva SaSabindunA
AnuSAsana Parva 116 066E yuvanASvEna ca tathA SibinauSInarENa ca
SyEnacitrENa rAjEndra somakEna vrikENa ca-
raivatEna rantidEvEna vasunA srinjayEna ca
DushyantEna karUshENa rAmAlarkanalais tathA-
virUpASvEna niminA janakEna ca dhImatA
silEna prithunA caiva vIrasEnEna caiva ha-
ikshvAkuNA SambhunA ca SvEtEna sagarENa ca

127:--


asamkhyEyo apramEyAtmA viSishTah SishTakric chucih-
siddhArthah siddhasamkalpah siddhidah siddhisAdhanah
AnuSAsana Parva 135 041 vrishAhI vrishabho vishNur vrishaparvA vrishodarah-
vardhano vardhamAnaS ca viviktah SrutisAgarah
subhujo durdharo vAgmI mahEndro vasudo vasuh-
naikarUpo brihadrUpah SipivishTah prakASanah
ojas tEjo dyutidharah prakASAtmA pratApanah-
riddhah spashTAksharo mantraS candrAmSur bhAskaradyutih
amritAmSUdbhavo bhAnuh SaSabinduh surESvarah-
aushadham jagatah sEtuh satyadharmaparAkramah
bhUtabhavyabhavannAthah pavanah pAvano anilah-
kAmahA kAmakrit kAntah kAmah kAmapradah prabhuh
AnuSAsana Parva 135 046 yugAdikrid yugAvarto naikamAyo mahASanah-
adriSyo vyaktarUpaS ca sahasrajid anantajit
ishTo viSishTah SishTEshTah SikhaNDI nahusho vrishah-
krodhahA krodhakrit kartA viSvabAhur mahIdharah
acyutah prathitah prANah prANado vAsavAnujah-
apAm nidhir adhishThAnam apramattah pratishThitah
skandah skandadharo dhuryo varado vAyuvAhanah-
vAsudEvo brihadbhAnur AdidEvah puramdarah

128:--


Esha vai samavAyas tE rishidEvasamanvitah-
Adyah prakIrtito rAjan sarvapApapramocanah
AnuSAsana Parva 151 041 nrigo yayAtir nahusho yaduh pUruS ca vIryavAn-
dhundhumAro dilIpaS ca sagaraS ca pratApavAn
kriSASvo yauvanASvaS ca citrASvah satyavAms tathA-
Dushyanto bharataS caiva cakravartI mahAyaSAh
yavano janakaS caiva tathA driDharatho nripah-
raghur naravaraS caiva tathA daSaratho nripah
rAmo rAkshasahA vIrah SaSabindur bhagIrathah-
hariScandro maruttaS ca jahnur jAhnavisEvitA
mahodayo hy alarkaS ca ailaS caiva narAdhipah-
karamdhamo naraSrEshThah kadhmoraS ca narAdhipah
AnuSAsana Parva 151 046 daksho ambarIshah kukuro ravataS ca mahAyaSAh-
mucukundaS ca rAjarshir mitrabhAnuh priyamkarah
trasadasyus tathA rAjA SvEto rAjarshisattamah-
mahAbhishaS ca vikhyAto nimirAjas tathAshTakah
Ayuh kshupaS ca rAjarshih kakshEyuS ca narAdhipah-
Sibir auSInaraS caiva gayaS caiva narAdhipah
pratardano divodAsah saudAsah kosalESvarah-
ailo nalaS ca rAjarshir manuS caiva prajApatih

THANKS TO x10hosting.COM
without whose generosity, we could not have run these pages.
Occasionally, our web pages may not open owing to technical problems at host server. There is no need to get disheartened. Readers, may please try, after few hours, by which time, the problem may get corrected.


SUGGESTION


Even if you answer three random tests per day, over a period of one year, you will complete these 1000 tests. Rome is not built in a day. Edison tested his bulb a thousand times, before he gave us the incandescent lamp.

Search-topic-based ayyo onlinetests with scoring and answers10 RANDOM TESTS IN Synonyms Antonyms Synonyms-antonyms 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1010 RANDOM TESTS IN ARITHMETIC Arithmetic 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |10 RANDOM TESTS in Arithmetic of Time and distances, trains and speeds
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |10 RANDOM TESTS IN computers Computers 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |10 RANDOM TESTS IN Numerical Skills Numerical 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |10 RANDOM TESTS IN Reasoning Reasoning 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


10 RANDOM TESTS IN anatomy Anatomy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


10 RANDOM TESTS IN diagnostics Diagnostics 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 RANDOM TESTS IN pathology Pathology 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |10 RANDOM TESTS IN pathophysiology Pathophysiology 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Links to ybrao a donkey`s writings at blogspot.com.

Africa ybReasoning Multiple Choice Question Tests

Atharvana Veda YB

AUTOBIOGRAPH

AYURVEDA yb

BHAGAVADGITA yb

BHARTRUHARI YB - please read this blog when you feel depressed/stress...

Buddha and Buddhism

BUSINESS IN INDIA yb

CONVERSATION STYLES

FAMILY YB

FASHIONS yb

FRANCE yb

Free letter samples

FREE THINKING WORLD YB

FREE THOUGHT AND SPEECH yb

FREE WORLD YB

friends yb

GANDHIJI YB

GITA REVIEWS yb

ENGLISH, GK AND REASONING

Medical Terms analyses and Objective type MCQs. HEALTH yb

HINDUISM REFORMS yb

HINDU PHILOSOPHY REVIEW YB

HOMOEOPATHY yb

INDIAN NATION

INDIAN ECONOMIC PROBLEMS YB

INDIAN ECONOMY YB

Indian Education yb

INDIAN LAW YB

INDIAN LITERATURE yb

INDIAN POLITICS YB

INDIAN SOCIETY yb

INDIAN STATES SWOT YB

INDO EUROPEAN DICTIONARY (SANSKRIT - Latvian, Lithuanian, Old Prussian, Sudovian)

WORLD LEGAL SCENARIO

Leftist Studies yb

MAHA BHAGAVATA YB

MAHABHARATA YB

MANAGEMENT ISSUES yb

Manu Smriti

ENGLISH GRAMMAR (yb)

Law glossary and issues

ENGLISH USAGE REVIEWS

Vocabulary exercises

VOCABULARY TONICS

RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA yb

RAMAYANA YB

RECIPES YB

Russia yb

SANKARACHARYA (ADI SHANKARACHARYA)

SANSKRIT ENGLISH MINI DICTIONARY & ENCYCLOPAEDIA

SATHYA SAI BABA yb (satya sai baba)

SECULARISM yb

Shirdi Sai Baba yb

SHORT PARAGRAPH WRITING

SOUTH INDIAN VEGETARIAN COOKING YB

SOUTH ASIA YB

S`ringara S`atakam yb

SUMATI SATAKAM YB

UK YB

UPANISHADS yb

US AND THE WORLD yb

Vairagya Satakam

VEMANA Satakam YB

Viveka Chudamani Yb

Vivekananda YB

ONE WORD SUBSTITUTESWorld LiteratureWord Select

WORLD General Awareness (GK)

Problems of Telugus

Paramahamsa Yogananda Yb

Non-filmi Classical Music